ANASTÁZIE

 

1.

Jsme v Petrohradu, v první polovině 18. století. Car Nikolaj (Mikuláš I.), zakazuje svému synovi, careviči Alexandrovi, stýkat se s milenkou, dvorní dámou, Polkou Olgou Kalinovskou. Aby zajistil plnění svých příkazů, jmenuje Alexandrovým pobočníkem mladého knížete Michajla Rěpnina, s tajným úkolem cara o Alexandrových krocích informovat. Čestný a přímý Rěpnin tuší, že takovému úkolu bude těžko moci dostát, ale nemůže jej odmítnout. A Alexandr se na něj skutečně vzápětí obrací s žádostí, aby mu pomohl tajně se s Olgou sejít na maškarním plese. Olga se svěřuje své přítelkyni Nataše, Michajlově sestře, že Alexandr uvažuje o tom, že by se kvůli ní vzdal trůnu. Na maškarním plese má také vystoupit schovanka barona Korfa, krásná Anna, obdařená vynikajícím pěveckým talentem. Korf, který tají její nevolnický původ, ji chce dostat do carského divadla. To s velkou nelibostí sleduje baronův syn, poručík Vladimír Korf, který nevolníky hluboce pohrdá. Korfovi ovšem netuší, že je ohrožen jejich majetek. Kněžna Dolgoruká, jejíž nebožtík muž kdysi baronovi půjčil peníze, přemluvila Korfova správce Modestoviče, aby baronovi ukradl doklad o zaplacení dluhu, a chystá se jej znovu vymáhat. Spojuje se za tím účelem se svým sousedem, venkovským šlechticem Zabalujevem, kterému za to slíbí ruku své dcery Lízy. Líza je ovšem zamilovaná do Vladimíra a nechce o starém a ošklivém Zabalujevovi ani slyšet. Nechá si hádat z karet vědmou Syčichou, a ta ji ujistí, že jejím mužem se stane Vladimír. Annu v Petrohradě porazí na ulici splašení koně z kočáru knížete Michajla. Nic se jí nestane, ale Michajl se do ní na první pohled zamiluje......

 

2.

Rěpnin se svěřuje příteli Vladimíru Korfovi, že potkal krásnou dívku. Rovněž vyjadřuje své obavy z toho, jak obstojí ve funci pobočníka, v níž má sloužit dvěma pánům – caru a careviči. Polina s Modestovičem kují pikle proti baronu Korfovi. Modestovič plánuje, že za slíbenou odměnu od Dolgoruké si koupí titul a statek v Kuronsku. Car a carevna diskutují o tom, jak zacházet s Alexandrem. Carevna se u Nikolaje přimlouvá, aby byl k careviči shovívavější. Olga je ovšem nepřijatelná pro oba. Dolgoruká se vypraví za Syčichou, aby vyzvěděla, co věštila Líze. Vyhrožuje jí, Syčicha se ji zase snaží postrašit. Líza, zamilovaná do Vladimíra Korfa, vzpomíná, jak spolu byli na plese v Petrohradě. Přijíždí za ní však Zabalujev a vítězoslavně oznamuje, že je oficiálně jejím ženichem, a že Dolgoruká chce, aby se vzali co nejdřív. Líza se rozhoduje uprchnout. Začíná maškarní ples. Vladimír Korf na něm potkává Olgu, vyzve ji k tanci a dvoří se jí. Anna na plese zpívá, i když má z vystoupení trému, a sklidí velký úspěch. Rěpnin je uchvácen a jde se jí představit. Mezitím se na ples dostaví maskovaný Alexandr, který nedbal Rěpninova varování, a přebere Vladimíru Korfovi Olgu z kola. Ten je hluboce uražen a vyzve soka na souboj. Alexandr výzvu přijímá a šokovanému Vladimírovi odhalí svou totožnost.

 

3.

Ples v Zimním paláci. Korf vysvětluje, že omylem vyzval následníka trůnu Alexandra na souboj. Na statek k Dolgoruké přijíždí Zabalujev. Dolgoruká chce provdat svou dceru Lízu za starého a bohatého Zabalujeva. Líza se rozhodne, že požádá o pomoc barona Korfa a pošle za ním kočího Nikitu s dopisem.Olga přemlouvá Alexandra, aby odvolal souboj. Korf zakáže Anně stýkat se s Repninem.

 

 4.

Olga přemlouvá Alexandra, aby zrušil souboj. Nikita přijíždí k baronu Korfovi s dopisem od Lízy. Modestovič zjišťuje, že Nikita zmizel. Repnin se stále snaží předejít souboji Korfa s Alexandrem. Baron Korf s Annou narychlo odjíždějí na statek. Nikita se vrací a dostává výprask.

 

5.

Z Petrohradu na své venkovské sídlo přijíždí baron Korf. Dostal informaci, že jeho majetku hrozí nebezpečí ze strany kněžny Dolgorukové. Sdělí to správci panství Modestovičovi, který mu slíbí pomoc. Baron Korf zatím neví, že Modestovič je zrádce a intrikán, který hraje na dvě strany.Oporou barona Korfa je prostá dívka Anna, která se staví proti chystaným intrikám.Jejím protikladem je Polina, která Annu nenávidí o to víc, kdy se ukáže baronovi jako zcela neschopná herečka při zkouškách v baronově divadle.Hlavní roli Julie dostane místo ní Anna.Modestovič a Polina se rozhodnou vypátrat důvody velmi vlídného chování barona k Anně. Synovi barona Korfa hrozí v Petrohradě souboj s následníkem trůnu Alexandrem.Mladý Korf jej měl vyvolat tím, že tančil na plese s Alexandrovou láskou Olgou.Kvůli ní se chce následník vzdát trůnu a žit život obyčejného člověka, což vyvolá těžký konflikt s jeho otcem, carem Mikulášem. Sestra Andreje Dolgorukého Líza je matkou nucena do nechtěného sňatku pro peníze.

6.

Kníže Repnin vzpomíná na Annu.Carem Mikulášem je jmenován následníkovým pobočníkem.Má ho hlídat a donášet na něj, bude-li se stýkat s Olgou. Repninova sestra bratra varuje, aby před carem nezatajoval blížící se souboj Korfa s následníkem.Kněžna Dolgoruková stále drží svou dceru pod zámkem a bere si v zastoupení/místo své dcery/ starce pro peníze. Stále kuje pikle s Modestovičem proti baronu Korfovi. Následník trůnu je ve velmi chmurné náladě, filosofuje o těžkém životě panovníka, hovoří se svým mladším bratrem. Olga navštíví Korfa v předvečer souboje a omlouvá se za problémy, které způsobila. Polina ve své nenávisti navštíví čarodějnici a žádá, aby tato zaklela Annu.

 

7.

Dojde k zasnoubení Lízy se Zabalujevem proti její vůli. Baron Korf přijíždí na svůj statek, kde proti němu jeho správce Modestovič kuje pikle s kněžnou Dolgorukovou, která se snaží podvodem získat tento jeho majetek. Líza (dcera Dolgorukové) je z příkazu matky zavřená doma, nesmí opustit svůj pokoj, neboť se chce dostat za baronem Korfem, aby ho varovala a aby ho požádala o zrušení zasnoubení (byla zaslíbena synovi barona Korfa, Vladimírovi). Mezitím se připravuje souboj mezi poručíkem Korfem a následníkem trůnu Alexandrem, který dlí u své milenky, dvorní dámy Olgy Kalinovské. Car Nikolaj tomuto vztahu nepřeje. Objevuje se také postava Poliny, která udržuje dobré vztahy s Modestovičem a která žárlí na schovanku hraběte Korfa Annu a chystá se ji s pomocí vědmy Syčichy uhranout…

 

8.

Baronu Korfovi se udělá zle, když zjistí, že mu chybí úpis od zesnulého souseda Dolgorukého, který potvrzoval vrácení dluhu. Vypukne zmatek, Modestovič schválně odkládá, aby poslali pro doktora Šterna. Má také konflikt s Annou, které vyhrožuje, že už brzy bude v Korfově domě pánem on. Sebere jí z pokoje otrávenou kytici od Poliny, přivoní si k ní a omdlí. Anna, která se také nadechla smrtící vůně, v polovičních mdlobách pokládá sluhu Nikitu za knížete Repnina a důvěrně s ním hovoří.Dolgoruká koketuje se Zabalujevem, který by jí dal evidentně přednost před Lízou. Soňa se snaží před matkou zamaskovat Lízinu nepřítomnost. Olga svěřuje Nataše, co se stalo na plese, a že se Alexandr bude bít s Vladimírem Korfem. Nataša se zhrozí. Vtom k nim vtrhne car se Žukovským, hledají Alexandra. Dívkám nezbývá než přiznat pravdu. Car je rozezlen na nejvyšší míru a všem účastníkům souboje slibuje nejpřísnější trest…

 

9.

Baron Korf vážně onemocněl a doktor Štern mu nedává mnoho naděje. Přijíždí za ním Líza, chce, aby spolupracoval na přípravě jejího sňatku s Vladimírem, protože tak nejspolehlivěji překazí Dolgoruké plán zmocnit se baronova panství. Baron se rozhodne okamžitě synovi napsat do Petrohradu, aby přijel. Chce dopis nadiktovat Anně, ale Modestovič to zařídí tak, aby jej psala Polina. Líza se stihne včas vrátit domů a oklamat matku, která tuší, že se za jejími zády něco děje. Předstírá, že si všecko rozmyslela, a naoko svoluje ke sňatku se Zabalujevem. Repnin se s Vladimírem Korfem chystají oslavit šťastný konec souboje. Vtom za nimi přibíhá Nataša a oznamuje, že zpráva o souboji už se roznesla a car se rozhodl exemplárně je potrestat. Budou zatčeni a půjdou před soud. Nataša přemlouvá Michajla, aby uprchl, ten ale odmítá. Oba mladí muži jsou skutečně vzápětí zatčeni…

 

10.

Dolgoruká se snaží získat za spojence Soňu. Slibuje jí, že když bude Lízu špehovat, pošle ji za odměnu na studia malířství do Itálie. Soňa už už chce prozradit, co ví, když přichází na návštěvu Zabalujev. Ukazuje dámám lahvičku s prudkým jedem, kterou koupil od cikánů. Carevič Alexandr se marně snaží zjistit, kam zmizela Olga. Nedozví se to ani od Nataši. Prozradí jí, že se u otce přimlouval za osud zatčených, ale marně. Carevna se snaží urovnat spor mezi otcem a synem, ale u obou naráží na stejnou umíněnost. Nataša přemluví Andreje, aby odvezl baronu Korfovi medaile jeho syna. Andrej sděluje nemocnému baronu zprávu o Vladimírově uvěznění. Baron, který synovi právě poslal dopis s žádostí, aby ihned přijel, se rozhodne vypravit do Petrohradu. Z rozčilení se mu ale přitíží. Andrej na odchodu sdělí Anně, že zatčen byl i kníže Repnin.

 

11.

Vladimír Korf s Michajlem Repninem čekají v Petropavlovské pevnosti na svůj ortel. Převlečený plukovník se po dohodě s carem vydává za strýce Olgy, uvězněného a odsouzeného na smrt za to, že jí pomáhal scházet se s carevičem. Vytáhne z nich podrobnosti o souboji a ohlásí carovi, že nejsou nebezpeční. Alexandr mezitím rovněž pronikne do cely v přestrojení za žalářníka, a přislíbí pomoc. Carevna uloží Olze, aby sama Alexandrovi řekla, že už se spolu nikdy neuvidí, a že se má smířit s otcem. Baron Korf stále stůně. Nikita přemlouvá Annu, aby spolu utekli. Anna odmítá.

 

12.

Polina zamění Annin propouštěcí list, který jí poslal baron Korf za papír s poznámkami o divadle. Sestry Soňa a Líza se hádají, Soňa tvrdí, že Vladimír už nemiluje Lízu. Varvara nabádá Nikitu k útěku. Nikita má strach, co se stane s Annou, až zemře baron.Nataša se snaží navštívit svého bratra Repnina ve vězení. Alexandra přivede Olgu za synem Alexandrem, aby se rozloučila. Nikolaj dá příkaz k popravě Korfa a Repnina. Nepomůže ani Alexandrova přímluva. Modestovič obtěžuje Annu.

 

13.

Korf a Repnin jsou vedeni na popravu. Modestovič se pokusí znásilnit Annu, ta se však ubrání. Polina schová Annin propouštěcí list. Polině se zdá, že je herečkou carského divadla. Dolgoruká se chystá potrestat dceru Lízu, ale Andrej jí v tom zabrání. Zároveň řekne Líze, že Vladimír je ve vězení za souboj s následníkem trůnu, za souboj kvůli ženě. Alexandrovi se na poslední chvíli podaří zachránit Korfovi a Repninovi život. Baronu Korfovi je již lépe a snaží se dát věci do pořádku.

 

14.

Car Nikolaj dal milost Korfovi a Rjepninovi a za to požaduje od Alexandra, aby se přestal vídat s Olgou Kalinovskou. Oba mladí důstojníci jsou propuštěni z armády. Rjepninova účast na souboji má ještě jeden negativní důsledek: z carského dvora je propuštěna Rjepninova sestra Nataša, která je dvorní dámou carevny Alexandry.Kněžna Dolgoruková vysvětluje svému synovi Andreji, že získává nárok na Korfovo panství, protože Korf není schopen předložit písemný doklad o zaplacení dluhu. Andrej, jakožto blízký přítel Vladimíra je proti. Líza, jež je zamilovaná do Vladimíra a cítí, že on její lásku neopětuje, oznamuje všem, že se dobrovolně provdá za Zabalujeva. Kněžna začne plánovat velkolepou svatbu. V Petrohradu u Vladimíra Korfa se setkává Rjepnin s Annou, která přijela na divadelní zkoušku a nepřímo jí vyznává lásku. Přesvědčí Vladimíra, aby ji neodvážel zpět na Korfovo panství…

 

15.

Olgu Kalinovskou zavřeli do kláštera, aby se s ní carevič nemohl stýkat. Carevna přijímá na místo Nataši novou dvorní dámu, Jekatěrinu Naryškinovou, která se seznamuje s carevičem a začíná si na něho myslet.Andrej Platonovič Zabalujev navštěvuje barona Korfa, aby mu sdělil, že se bude muset do konce týdne ze svého panství vystěhovat, neboť nemůže dokázat splacení svého dluhu knížeti Dolgorukému. Mezitím Karl Modestovič navštěvuje kněžnu Dolgorukovou a chce od ní vyplatit zbytek peněz, které mu slíbila za krádež dokladu o zaplacení. Kněžna ho nechá vyhodit.Líza se svěřuje bratrovi Andrejovi, jak je ze sňatku se Zabalujevem nešťastná. Andrej slibuje, že se přimluví u matky, aby svatbu odložila. Baron Korf se rozhodne povolat svědky (Modestoviče a doktora Šterna), kteří mají dosvědčit, že byli přítomni u podpisu listiny stvrzující zaplacení dlužné částky. Modestovič, který je rozezlen na Dolgorukovou slibuje, že tuto skutečnost dosvědčí. Když však přijde na věc, všechno popře, protože mezitím ho Dolgoruková nechala přivézt k sobě a zřejmě mu zaplatila. Doktora Šterna, jakožto druhého svědka, nechá Dolgoruková čekat u sebe na statku, aby rovněž nemohl svědčit.

 

16.

Carevna nařizuje Olze, aby se okamžitě vrátila do Polska a provdala se za manžela své zemřelé sestry. Zoufalá Olga přesvědčí Natašu, aby Alexandrovi předala dopis s prosbou o poslední schůzku.Andrej se nechá matkou a Zabalujevem přesvědčit, že provdat Lízu co nejdříve je nejlepší řešení pro ni samotnou.Dolgoruká a Zabalujev se vypraví k baronu Korfovi a požadují okamžité vydání jeho panství. Modestovič popře, že by byl u toho, když baron vracel knížeti Dolgorukému dluh. Objevuje se Vladimír a požaduje, aby byly nejdřív prozkoumány účetní knihy knížete, známého svou pečlivostí, zda tam vrácení částky není zapsáno. Baron Korf obviní Modestoviče z krádeže dluhopisu a zpronevěry, dá mu výpověď a pohrozí i soudním stíháním. Vladimír otce obviní, že se nechá okrádat, protože myslí jen na Annu, a ze žárlivosti ji označí z původce všeho zla. Rozzlobený baron, který se nemůže přenést přes to, že Vladimír byl potupně propuštěn z carské armády, vyhrožuje, že ho vydědí a vše odkáže Anně.

 

17.

Michajl Repnin úspěšně intervenuje u cara, aby se Nataša směla vrátit ke dvoru. Car ho zároveň pověří inspekcí v Zabalujevově újezdu, odkud už delší dobu přicházejí znepokojivé zprávy o špatném hospodaření a podvodech.Olga se neúspěšně pokusí sejít s Alexandrem, kterému se carevna snaží dohodit novou milenku.Líza se zlobí na všechny, u nikoho nemá zastání, i Andrej, na kterého spoléhala, ji nutí ke sňatku se Zabalujevem. Má se svým ženichem konflikt, Zabalujev se neudrží a uhodí ji. Líza uteče.V nevolnickém divadle u barona Korfa se koná představení Romea a Julie s Annou v hlavní roli. Předtím se u barona sejdou hosté a připíjejí si. Baron se napije brandy, do které někdo tajně nasypal jed. Po konci představení se v divadle zhroutí.

 

18.

V nevolnickém divadle probíhá představení "Romeo a Julie". Anna v něm účinkuje v roli Julie. Baronu Korfovi se udělá nevolno. Je přivolán doktor Štern. Repnin s Annou potkají v knihovně Modestoviče s karafou v ruce. Soňa se vrací se svým bratrem Andrejem domů z představení. Líza není doma, nikdo neví, kde je.

 

19.

Baron Korf umírá. Vladimír najde v otcových věcech medailon s ženským portrétem. Alexandra nařizuje Olze, aby okamžitě odjela do Polska. Alexandr přistihne svého otce Nikolaje s milenkou Nelidovou. Líza se nevrátila celou noc domů. Dolgoruká ji odmítá hledat. Repnin utěšuje Annu. Líza jde lesem, až narazí na Syčichinu chaloupku. Repnin si všimne sedliny ve sklenici s brendy. Doktor zjistí, že byl baron Korf otráven

 

20.

Olga Kalinovská je bez vědomí následníka donucena odjet do Polska a vdát se tam. Nataša od ní tajně předává následníkovi na památku řetízek s křížkem a dojedná místo jejich rozloučení. Syčicha dává Líze ve své chalupě posilující nápoj, vyslovuje čarovnou formuli pro její ochranu a předpovídá jí, že si vezme Vladimíra.Naznačuje jí, že její otec byl zavražděn. Lízin bratr Andrej a služebná Táňa Lízu hledají.Táňa nechce Andrejovi říci pravdu o příčině Lízina útěku, protože se bojí zlého a surového Zabalujeva, který ji vyhrožoval smrtí, bude-li mluvit. Baron Korf umírá..Mladý Korf svolává služebnictvo a informuje ho o tom, že baron byl otráven někým z domu. Repnin slibuje Anně, že vraha vypátrá. Anna mu sděluje své přesvědčení, že vrahem je Modestovič. Oba jej viděli v nestřeženém okamžiku vynášet karafu, patrně se zbytkem otrávené brendy.Mezitím Modestovič obviní před Korfem z chamtivosti a z vraždy Annu. Anna zas sdělí Korfovi své přesvědčení, že vrahem je Modestovič.Korf naoko Modestovičovi uvěří a aby ho měl na očích a získal důkazy o jeho vině, jmenuje ho znovu správcem panství.

 

21.

Soňa si u hrobu otce stěžuje na matčino jednání. V rozhovoru o otci jí matka oponuje, říká, že otec byl slaboch a že všechno kolem sebe zničil. K okolnostem jeho smrti jí matka říká, že otec spadl s koně, jeho zbraň vystřelila a zabila ho. Repnin se v Korfově domě setkává se Zabalujevem. Sděluje mu, že baron byl otráven. Zabalujev se velmi podrobně na vše vyptává. Repnin se ho jako újezdního maršálka ptá, co ví o temných záležitostech, které se v jeho újezdě odehrávají /míní spor Dolgoruková – baron Korf/. Zabalujev neví a rychle odchází. Anna sděluje Korfovi, že Modestovič ukradl dluhopis a že Dolgoruková tak může získat Korfovo panství.Vyslovuje přesvědčení, že vrahem je Modestovič. Modestovič vše vyslechne. Korf naoko straní Modestovičovi proti Anně, ponechá mu správcovství na panství, aby ho měl na očích a mohl najít důkazy o jeho vině. Sdělí to Repninovi.Hrabě Obolenskij se chystá na Korfovo panství, aby si poslechl Annin zpěv. Nataša prosí Obolenského, aby ji vzal s sebou, v naději, že tam uvidí Andreje.Obolenskij to považuje za neslušné, nakonec povolí.  Andrej s Táňou hledají Lízu a navštíví Syčichu. Líza nechce být viděna. Andrej poví Syčiše, že baron je mrtev. Syčicha je zdrcena. Odehraje se konflikt mezi Varvarou a Modestovičem za to, že obviňuje Annu. Korf se dovídá od Varvary, že měla v kuchyni arzenik. Arzenik měl v konírně i Modestovič. Zabalujev několikrát hrubě vyhrožuje Táně, nebude li mlčet o tom, že Lízu uhodil. Zabalujev sděluje Dolgoruké, že byl baron otráven a radí jí, aby využila situace a rychle se zmocnila Korfova panství.Dolgoruká odpovídá, že jí panství není k ničemu, když ztratila dceru.

 

22.

Následník trůnu se rozhodne oženit s Marií Hessenskou, která nemá dostatečný původ pro carskou rodinu. Mstí se tak rodičům za to, že ho odloučili od milované Olgy. Nataša navštíví Andreje, ale přichází nevhod. Poníží nevolnickou dívku, kterou Andrej miluje. Andrej jí ostře vyčiní za její nadutost a povýšené chování. Nataša uraženě odjíždí.  Zabalujev znovu nabádá Dolgorukou, aby si přisvojila Korfovo panství. Dolgoruká ja zdrcena zmizením Lízy a nechce o tom ani slyšet. Uvědomuje si, že Zabalujevovi jde jen o majetek, osud její dcery i jí samé je mu zcela lhostejný. Zabalujeva v jeho domě vyhledá jakýsi cikán, ale Zabalujev s ním odmítne mluvit a dá ho vyhodit. Soňa požádá Zabalujeva, aby ji vzal s sebou na baronův pohřeb. Při té příležitosti ji tento bezcharakterní tvor žádá o ruku, v případě, že by se Líza nevrátila. Annu v domě šikanuje Polina, Modestovič, a nakonec i Vladimír, který ji na pohřbu hrubě upozorňuje, že její život už nebude tak pohodlný, jako za života jejího dobrodince. Přesto mu Anna poví o tom, jak ho měl baron rád, cituje mu jeho dopisy z Kavkazu, které Anně baron předčítal. Vladimír je dojat, ale pak se znovu vůči Anně zatvrdí. Repnin pátrá v Korfově domě, mluví s Modestovičem i Polinou, ale tito jsou domluveni a nepodřeknou se.

 

23.

Do kaple, kde probíhá liturgie rozloučení s baronem, přichází Syčicha. Položí do rakve zvláštní prsten, který v nestřeženém okamžiku ukradne Polina. Syčicha chce Vladimíra politovat, ale ten ji hrubě vyhání z kaple. Když Syčicha odmítá odejít, odchází sám Vladimír.Jediná Anna se Syčichy ujme, vyprovodí ji z kaple. Syčicha jí předpovídá lásku a štěstí, nehledě na trápení, které v současné době prožívá. Stále probíhá spor mezi Mikulášem a Alexandrou o následníkově nevěstě. Carevna nesouhlasí s následníkovou volbou, ví, že následník jedná ze msty, bojí se, že syn bude nešťastný. Panovníkův názor lze vyjádřit příslovím – kdo si co nadrobí, ten si to také sní. Následník se setkává s Natašou,aby jí poděkoval za pomoc při rozloučení s Olgou. Nataša mu vypráví o své příhodě s Andrejem a následník navrhne, že si s Andrejem promluví.Nevěří, že by Natašu neměl rád a ujišťuje ji, že spolu prožijí ještě mnoho šťastných dní. Anna zůstává sama u baronovy rakve. Přichází Repnin. Hovoří spolu o Syčiše.Nevědí o ní nic než to, že jí baron kdysi dovolil žít v domku ve svém lese, že je kartářka, vyzná se v léčivých bylinách a že k ní často přicházejí dívky, aby jim předpověděla budoucnost. Repnin soudí, že když se vyzná v léčivkách, musí něco vědět i o jedech. Rozhodne se Syčichu navštívít a požádat ji o pomoc.Annu i Repnina velmi udiví nenávist, s jakou se Vladimír choval k Syčiše. Líza se dostane ven z Syčišina domku a narazí na Vladimíra, který k němu právě přichází.Soňa se vyptává Zabalujeva na Syčichu, především na to, co znamenala její slova o zlu, pronesená v kapli. Zabalujev na to neodpovídá a znovu jí dělá nabídku k sňatku.

 

24.

Nikolaj s Alexandrou vítají princeznu Marii v Rusku. Korf najde v lese Lízu, odnese ji domů a předá Zabalujevovi, který přede všemi prohlásí, že Lízu zachránil on. Obolenský přemlouvá Annu, aby šla k divadlu. Anna odmítá. Repnin přistihne Modestoviče, jak se pokouší něco ukrást v chaloupce Syčichy. Andrej má poměr s Taťánou. Oba však vědí, že se Andrej ožení s Natálií Repninou. Korf stále truchlí nad smrtí svého otce.

 

25.

Líza je doma a Dolgoruká chystá svatbu své dcery se Zabalujevem. Alexandr učí princeznu Marii zeměpis Ruska. Carevna Alexandra přidělí princezně Marii dvorní dámu, Natašu Repninu. Modestovič s Polinou vymyslí, jak obvinit Annu ze smrti barona Korfa. Polina má dát lahvičku s jedem do Annina pokoje. Náhodou je vyslechne Nikita. Líza ve snaze zabránit svatbě řekne matce pravdu o svém útěku. Dolgoruká už to však ví od Zabalujeva a věří pouze jemu. Car Nikolaj ví, že jeho žena nepřeje Alexandrovu sňatku s Marií. Alexandra slíbí, že jim nebude bránit.

 

26.

Modestovič a Polina obviní z vraždy barona Nikitu, který prý jednal z příkazu Anny. Oba tvrdí, že našli lahvičku s jedem u něj pod postelí. Modestovič vyvolá rvačku a Nikitu postřelí. Modestovičem nastrčená lahvička však obsahovala arzenik, nikoli indický jed, kterým byl baron ve skutečnosti otráven, což svědčí o tom, že Modestovič s Polinou nejsou vrahy. Zabalujev se vtírá do Andrejovy přízně. Andrej neví o pravém důvodu Lízina útěku, a tak i přes konflikt se Zabalujevem kvůli Táně souhlasí se sňatkem své sestry s ním. Líza a Soňa se rozhodnou vypátrat tajemství otcovy smrti a změny matčina chování i názorů na otce.
Dolgoruká hovoří u hrobu k mrtvému manželovi. Říká mu, že Lízu a Vladimíra raději zabije, než by dovolila jejich sňatek. Říká, že tím trestá dceru za hříchy jejího otce. Michael dále pátrá po vrahovi, má v podezření Zabalujeva, který podle Modestovičových sdělení má prsty v úplatkářských záležitostech, padělání listin, především v podvodech, týkajících se Korfova panství. Anna si v Korfově pracovně prohlíží kresby, které si kdysi Vladimír přivezl z cest po Indii. Vladimír se jí ptá, zda nepodezírá z vraždy jeho, protože i on prý měl motiv, tj. že se otec chystal napsat závěť ve prospěch Anny , že by se mu v podstatě otcova smrt hodila, a proto že vraha ani nehledá.Anna to naprosto odmítá s tím, že přivezený jed mohl kdokoli ukrást.

 

27.

Princezna Marie si stěžuje Nataše, že se k ní následník chová chladně. Princezna má potíže s ruštinou, žádá Natašu, aby ji opravovala a učila. Obě mladé ženy se sblíží. Vyprávějí si o svých láskách a Marie požádá Natašu o pomoc ve věci nastolení vřelejších vztahů s následníkem. S přispěním Žukovského i Nataši se následník rozhodne přestat trápit kvůli Kalinovské a začít budovat vztahy s princeznou Marií. Dolgoruká nedovolí Líze mluvit s Andrejem. Nedovolí ani Andrejovi,aby si prohlédl účetní knihy a posílá ho co nejdřív do Petrohradu. Lízu v jejich domě překvapí cikán, který jí chce povědět prý velmi zajímavé věci o Zabalujevovi. Líza ze strachu uteče a nic se nedoví. Poslech Annina zpěvu se kvůli smutku v domě nekoná. Polina předvede řediteli divadel směšný výstup, ten se jí vysmějě a Polina se ve své nenávisti k Anně zatvrdí…

 

28.

Dolgoruká a Zabalujev pomocí syrové brambory likvidují zápis v účetní knize.Líza je uvidí, ale oni jí namluví, že jde o ochutnávku nových brambor. Líza sděluje matce, že ji v domě přepadl cikán, který ji prý chtěl něco říci o Zabalujevovi. Líza ze strachu utekla, nedověděla se nic, Zabalujev se uklidnil. Dolgoruká se zajímá, co má Zabalujev společného s cikány.Prý jen žijí na jeho panství a zřejmě mu jeden z nich přišel poděkovat za pohostinství. Stejný cikán chytí později Zabalujeva v chodbě domu a žádá po něm vrácení peněz. Pohrozí mu, že nedostane li své peníze, řekne o něm všechno lidem, kterým prý budou hrůzou nad jeho činy vstávat vlasy na hlavě. Zabalujev slíbí, že peníze přinese druhý den do staré boudy u rybníka. Anna a Repnin přemýšlí o motivech, které by mohly vést Zabalujeva k vraždě.Repnin se rozhodne promluvit s Dolgorukou. Ta mu řekne, že když v den baronovy smrti přijela na jeho panství, Zabalujev už byl v knihovně. Zabalujev poznamená, že viděl Dolgorukou při svém příjezdu v Korfově parku. Ke Korfově zatčení dodává, že to chtěl jen naoko, aby se pravý vinník dal lépe odhalit Jméno vinníka slíbí Repninovi sdělit druhý den ve staré boudě u rybníka…

 

29.

Panovnice před panovníkem brojí proti Marii, vysmívá se její ruštině. Mikuláš jí ukáže její dopis z mládí, také s chybami a žádá ji o shovívavost. Marie si stěžuje Žukovskému, že se jí všichni posmívají za nemanželský původ. Žukovský jí vypráví o svém původu a radí jí, že musí o svou pozici i o následníka bojovat. Následník usmíří Natašu s Andrejem. Nataša je šťastná, Andrej poněkud rezervovaný. Následník varuje rodiče a žádá, aby se mu přestali vměšovat do života. V opačném případě jim hrozí ztráta syna. Líza je zoufalá, protože pochopila, že jí matka chce provdat za Zabalujeva i kdyby byl vrah.Pátrají se Soňou po matčině tajemství. Dolgoruká falšuje manželův zápis v účetní knize. Říká Zabalujevovi, že tak činí pouze na jeho nátlak.Obviní ho z chamtivosti a začne ho podezírat z dalších nepravostí.Zabalujev hrozí zrušením zásnub.Zabalujev posílá Šedivého a Repnina ve stejnou dobu na stejné místo a doufá, že se zabijí. On by tak měl o dvě starosti méně…

 

30.

Nataša je zklamaná Andrejovým chladem. Andrej se svěří následníkovi, že miluje jinou ženu. Následník mu radí,aby to Nataše řekl.Andrej k ní za tím účelem přichází, ale nakonec ji požádá o ruku. Vzápětí jí oznamuje, že odjíždí kvůli sestře zpět na panství. Korf sděluje Modestovičovi, že už není v podezření. Ten mu slibuje věrnost a pořádek na panství.Repnin informuje Korfa o schůzce se Zabalujevem. Korf chce jít s ním, Repnin to odmítá. Na místě schůzky se Zabalujevem čeká Šedivý a přiloží Repninovi nůž na krk. Anna hovoří s Varvarou o ponížení, které ji večer čeká. Varvara ji utěšuje a říká, že to na Repninově lásce k ní nic nezmění. Do kuchyně přichází zraněný Nikita. Bojí se Modestoviče a přemlouvá Annu, aby spolu utekli. Anna mu slíbí, že se spolu sejdou o půlnoci u baronova hrobu…

 

31.

Princezna Marie se radí s Natašou, jak získat Alexandrovo srdce. Hodinu ruské gramatiky přeruší následník trůnu a Marie dospěje k názoru, že mu pošle po Nataše vyznání lásky ve verších, které však nejsou její. Na statku Dolgorukových dojde ke konfliktu – Zabalujev obviní Táňu, že ukradla jeho hodinky. Táňa se brání, prosí, aby ji nebičovali, ale Dolgoruková se rozhodne ji potrestat poté, kdy jí vypadne z kapsy dopis od Lízy, který měla z jejího pověření doručit Andrejovi. V chaloupce Syčichy se setkává Rjepnin se Šedivým a někdo na ně zvenku střílí. Šedivý je přesvědčen, že ho chtěl Rjepnin zabít a nakonec ho při rvačce zraní nožem. Na Korfově panství se Anna chytá k útěku, ke kterému jí dopomáhá Varvara. Předává jí vzkaz pro Rjepnina, který ona schová do košíku s cibulí ve chvíli, kdy do kuchyně přijde Modestovič. Ještě předtím Anna přislíbí Modestoviči, že se mu oddá, Polina žárlí. Líza po celou dobu hájí Táňu a otevřeně se staví proti Zabalujevovi. Dolgoruková pohrozí Líze, že to s ní špatně dopadne, pokud se bude snažit něčeho dosáhnout za jejími zády…

 

32.

Dmitrij se chystá zmrskat bičem Taťánu za to, že údajně sebrala Zabalujevovi jeho hodinky. V tu chvíli přijíždí na statek Andrej a bití zarazí. Polina nachází v košíku s cibulí Annin vzkaz Rjepninovi a Modestovič s Korfem nutí Varvaru, aby jim prozradila, kde je Anna a Nikita. Ti se mezitím scházejí u hrobu barona Korfa a vydávají se na útěk. Zabrání jim v tom však Modestovič s Korfem, kteří Varvaru přinutili mluvit. Nikitu zavřou spoutaného do komory a Anně dává Korf na vybranou: buď pustí na svobodu ji nebo Nikitu… Mezitím se domlouvá Rjepnin se Šedivým, že se pokusí získat důkazy o tom, že Zabalujev zabil barona Korfa. Je nutno Zabalujeva dostat živého. Na statku Dolgorukové pomáhá Andrej ošetřit Taťáně ránu a dává jí najevo svou náklonnost. Zabalujev se snaží od Dmitrije získat nějaké informace o vztahu Andreje a Táni, které by mladého pána kompromitovaly. Nakonec se mu podaří vyslídit, že spolu strávili noc. Nikita dostává od Korfa příslib svobody a Anna se chystá na večerní vystoupení. Na statku se zastaví Rjepnin a Anna si plánuje, že mu řekne všechno o svém postavení nevolnice. Rjepnin odjíždí a Anna je ráda, že ji při jejím vystoupení neuvidí. Na vystoupení je pozván Obolenskij, kterému Korf slibuje překvapení. Probíhá hostina, při které nejprve vystoupí Polina a po ní jako druhá břišní tanečnice Anna. Ve chvíli, kdy končí její výstup, vchází do salonu Rjepnin a spatří ji.

 

33.

Na statku Dolgorukových vypukne ostrý spor mezi Andrejem a Lízou na jedné straně a kněžnou Dolgorukovou na straně druhé. Andrej vyčítá matce, že dovolila Zabalujevovi ztrestat Taťánu a navíc se dozvídá, že Zabalujev Lízu uhodil. Rozhodne, že sňatek Lízy se Zabalujevem je nutno zrušit. Na Korfově panství zatím skončilo představení, při kterém byla Anna donucena k ponižujcímu tanci před panem Obolenským. Ten nakonec její vystoupení přeruší a pošle ji pryč. Potom ostře vyčiní Vladimírovi, že se takto krutě zachoval jak k Anně, tak k Michailovi, který o jejím postavení nevolnice neměl tušení a zastihl ji právě při onom ponižujícím tanci. Rjepnin z Korfova statku odjíždí, ale Anna se snaží ho zadržet a všechno mu vysvětlit. Dojde mezi nimi k výměně názorů, která končí Michailovým odjezdem. Odjíždí se slovy, že takový podvod Anně nemůže odpustit. Polina zastihne Annu ve chvíli, kdy ji Rjepnin opouští a škodolibě se jí vysměje. Anna se vrací do salonu, kde se snaží dokončit před Vladimírem své vystoupení, kterým se snaží mu dát najevo, že pochopila, proč ji tak ponížil. Vladimír ji nakonec odežene a využije Polinu, která mu nabídne své tělo. V lese se setkává Šedivý se Zabalujevem a vyhrožuje mu zabitím. Nakonec se s ním dohodne, že mu do druhého dne přinese peníze za jed, který mu Šedivý dodal. Chce po něm dvojnásobek původní částky, jinak vyhrožuje, že se postará, aby se všichni dozvěděli, kdo je vrah Barona Korfa, a že ho dostane do vězení. Dolgoruková má ještě jeden rozhovor s Lízou, ve kterém se prořekne, že smrt jejího manžela nebyla tak jasná. Líza na matce vyzvídá její tajemství, ale ta jí je odmítne prozradit. Líza matce sdělí, že rovněž něco ví od vědmy Syčichy. Zabalujev navštěvuje Andreje a pohrozí mu, že prozradí jeho vztah s Taťánou. Dává mu podmínku: pokud bude Andrej trvat na zrušení jeho sňatku s Lízou, on sdělí jak matce, tak Nataše, že Andrej má s Taťánou poměr.

 

34.

Zabalujev vydírá Andreje – pokud neschválí jeho sňatek s Lízou, zveřejní Andrejův vztah k Taťáně. Nevybíravě začíná tlačit i na Dolgorukou, že protahuje převzetí Korfova majetku. Ta se ovšem umí ubránit. Nataše píše pro princeznu Marii milostný dopis ve verších určený Alexandrovi. Carevič se mylně domnívá, že se mu tak vyznala sama Nataša, a protože podlehl jejímu kouzlu, odpovídá velmi vřele. Modestovič přijde v noci do Anniny ložnice, ta mu ale namluví, že čeká knížete Repnina, a Modestovič rychle vyklidí pole. Vladimír Korf dá svobodu Nikitovi. Nikita se nicméně rozhodně zůstat na panství, aby byl nablízku Anně. Vladimír má rozhovor s duchem svého otce. Ten ho donutí si uvědomit, že jeho cit k Anně je ve skutečnosti potlačovaná láska.

 

35.

Nikita má konflikt s Modestovičem a je jasné, že to mezi nimi dobře neskončí. Varvara Nikitu přemlouvá, aby odjel, že Anna stejně miluje jiného. Nikita se přesto rozhoduje zůstat. Vladimír Korf se jde omluvit Anně. Ponížená a rozrušená Anna však jeho omluvu nepřijímá. Repnin se probouzí ráno v cikánském táboře u Rady. Cikánka mu čte z ruky. Andrej se odhodlává přiznat se matce k poklesku s Taťánou. Situaci mu ještě zkomplikuje Nataša, která se náhle u Dolgorukých objeví. V rozhodujícím okamžiku zachrání Andreje Líza – předstoupí před rodinu a oznámí, že si Zabalujeva přece jen vezme, protože ji Andrej přesvědčil. V carském paláci pokračuje série nedorozumění kolem dopisů. Alexandr napíše veršovanou odpověď určenou Nataše, kterou si ovšem přisvojí Marie. Za adresátku pokládá Marii i car, který korespondenci náhodou objevil, carevna se zase domnívá, že je určena jí a jejím autorem je Nikolaj; když ji z toho vyvede, začne podezírat Žukovského.

 

36.

Rada věští Repninovi, že se jeho a Anniny cesty už navždy rozešly, ale že prožije ještě mnoho dalších lásek. Pokouší se ho svést. Alexandr se dozvídá od Marie, že Nataša odjela za Andrejem, a je velmi zklamán. Koná se společná večeře s carem a carevnou, Marie si na ni připraví rozhovor o poezii a docela všechny překvapí. Nataša je na návštěvě u Dolgorukých. Ráda by věřila, že je mezi Andrejem a jí všechno v pořádku, ale jeho chování není tak jednoznačné. Andrej hovoří s Taťánou, snaží se jí omluvit za to, co se mezi nimi stalo, a co nyní považuje za svůj poklesek. Hrdá Taťána jeho výklad odmítá. Obolenskij požádá Vladimíra Korfa, aby mu umožnil Annu vykoupit z nevolnictví. Chce, aby se mohla věnovat divadlu. Vladimír souhlasí. Carevna se dozvídá, že báseň, kterou považovala za carovo vyznání, ve skutečnosti nepsal. Je zklamaná. Repnin se vrací do Korfova domu a srazí Vladimíra, který ho s úlevou vítá, pěstí k zemi.

 

37.

Nataša ví, že Taťána miluje Andreje. Repnin se pohádá s Korfem, vyčítá mu, že před ním tajil původ Anny. Za Korfem přichází Dolgoruká se Zabalujevem a velitelem četnictva, aby mu oznámili, že statek Korfů mu již nepatří. Má jeden den na to, aby si sbalil věci a odešel. Během jejich rozhovoru se zjistí, že Lízu nezachránil Zabalujev, ale Korf. Andrej zjišťuje od své sestry Lízy, že se jejich rodiče nesnášeli. Líza má podezření, že smrt jejich otce skrývá něco záhadného a vypraví se za Syčichou. Marie se ptá Žukovského, jak by mohla vyjádřit Alexandrovi své city. Taťána prosí Syčichu, aby jí pomohla zapomenout na Andreje.

 

38.

Korf se snaží zachránit svůj statek, Modestovič od něj dostane nabídku peněz, když přinese stvrzenku o zaplacení baronova dluhu. Repnin a Šedý se chystají usvědčit Zabalujeva. Alexandr se přiznává Žukovskému, že nemiluje princeznu Marii. Korf oznamuje Anně, že ji hodlá prodat řediteli carských divadel, panu Obolenskému. Na statku Dolgorukých se chystá svatba Lízy se Zabalujevem. Léčka Repnina na Zabalujeva nevyšla. Modestovič prozradí Zabalujevovi, že Korf chce prodat Annu.

 

39.

Modestovič se chystá odvézt Annu do Archangelska, kam ji prodal Zabalujev. Repnin se ho snaží podplatit a získat čas, aby ještě zvrátil Zabalujevovo rozhodnutí. V kostele začala svatba Zabalujeva a Lízy. Uprostřed obřadu vtrhne do chrámu Vladimír Korf, obviní Zabalujeva z vraždy jeho otce a požádá Lízu, aby si vzala jeho. Když ale Líza chce, aby jí před ikonou přísahal lásku, nedokáže to. Líza rezignuje a vezme si Zabalujeva. Anna čeká, jak pořídí Repnin. Nikita ji znovu přemlouvá k útěku. Anna odmítne a dává mu najevo, že jeho láska je jí na obtíž a že ji nikdy nebude opětovat. Modestovič se snaží jeho raněných citů využít, ale marně. Andrej se opět odhodlává svěřit Nataše se svou nevěrou, ale zase se nakonec neodváží.

 

40.

Při oslavě svatby Zabalujeva a Lízy Dolgoruká zjistí, že Zabalujev nemá hodinky, které mu darovala. Zabalujev se jí stále vlichocuje, ale dává přitom najevo, že o jejích čachrech ví víc, než si ona myslí. Přichází Repnin, svěřuje Nataše zprávu o své činnosti, kterou vypracoval pro cara, a žádá Zabalujeva, aby Annu neposílal do Atchangelska, ale prodal ji jemu. Zabalujev se mu vysměje. Car objasní Alexandře, že milostný dopis, který našla, nepsal Žukovskij, tím méně nebyl určen pro ni, ale šlo o vyznání Alexandra Marii. Nesmlouvavě oznamuje, že se carevna musí podrobit jeho přání a Alexandrův vztah k Marii podporovat. Vtom se objeví rozčilený carevič a žádá, aby rodiče Marii okamžitě poslali domů. Vladimír Korf zapíjí své žaly v hospodě, málem se tam porve, ale rvačce zabrání příchod Syčichy. Ta ho důrazně napomíná, aby se nevzdával, našel vraha svého otce a získal zpět svůj majetek. Dělá tajuplné narážky na jeho vojenskou službu na Kavkaze a dává mu najevo, že ví o jeho lásce k Anně. Repnin přizná Anně, že u Zabalujeva nepořídil, ale navrhuje jí, že jí pomůže utéct. Anna to odmítá. Vyzývá ho, aby své city k ní jasně vyjádřil, ale Repnin to nedokáže. Anna je rozhodnuta přijmout svůj osud nevolnice. Repnin ale přemluví Polinu, aby zaměstnala Modestoviče, a po Nikitě vzkáže Anně, že se smrtelně zranil při pádu z koně. Anna za ním běží do cikánského tábora.

 

41.

Líza je vdaná za Zabalujeva. Má být paní v Korfově domě. Je nešťastná, že ji Korf nemiluje, že k ní má pouze přátelský vztah.Andrej jí nevěří, že její svatba a všechno ostatní má souvislost se smrtí jejich otce.Líza se dovídá od doktora Šterna, že k otci v době jeho smrti nebyl zavolán. Dovídá se také, že jejich duchovní hned po otcově smrti odešel do kláštera. Alexandr si nechce vzít Marii. Nemiluje ji. Žádá otce, aby ji poslal zpět do vlasti.Žukovskij mu domlouvá, ale Alexandr o tom nechce slyšet. Princezna Marie se trápí. Nataša odjíždí od Dolgorukých do Petrohradu. Andrej se jí zdá být roztržitý. Taťána se snaží na Andreje zapomenout. Líza se jí svěřuje, jak je jí Zabalujev odporný. Nikita v noci odváží Annu k prý zraněnému Repninovi do cikánského tábora. Anna vidí, že Repnin není raněn, byl to jen způsob, jak ji donutit aby k němu přišla a mohla s ním utéct. Repnin jí slibuje záštitu. Doktor Štern říká Dolgoruké, že viděl jejího muže těsně před smrtí, jak jí nese k svátku malou sošku andílka. Dolgoruká ví, že dárek nebyl určen jí. Vzpomíná na to, jak jí baron Korf řekl, že jí byl manžel nevěrný a že mu dal slib, držet tuto věc v tajnosti.Dolgoruká říká, že jí manžel tímto zabil a baron Korf mu v tom pomohl.

 

42.

Polina ve stáji tančí před Modestovičem, donutí ho se svléknout, a pak ho tam nechá. Vidí ho Nikita, ale Modestovič mu říká, že je to nová zdravotní procedůra. Polina sdělí Modestovičovi, že Anna utekla. Modestovič se bojí Zabalujeva, protože měl Annu odvézt do Archangelska, kam byla prodána. Alexandr píše Nataše milostné básně a domnívá se, že mu tato na ně odpovídá. Odpovídá mu však Marie, které dělají opravy v textu Nataša a Žukovskij. Dolgoruká v baronově pracovně rozbije sošku andílka a říká Zabalujevovi, že je pro ni štěstí vědět, že baron to vše vidí a trápí se. Zároveň sděluje Zabalujevovi, že mu Korfovo panství nepřepíše. Nakonec spolu se Zabalujevem ulehnou na postel, aby si odpočinuli. Cikán Šedivý prodá Líze hodinky jejího otce, které prý dostal od Zabalujeva za jistou službu. Víc jí neřekne, ať se prý zeptá svého muže sama. Repnin prosí Annu, aby se stala herečkou, což by změnilo situaci a umožnilo jim společný život. Anna souhlasí. Vyznávají si v cikánském voze lásku, objímají se. Přeruší je cikánská dívka Rada, která, je zve na večeři.

 

43.

Modestovič hledá Annu. Potřebuje peníze a vzpomene si, že mu Dolgoruká dluží odměnu za to, že pro ni ukradl od barona listinu. Narazí na Zabalujeva, ten mu vyhrožuje, že jestli Anna nedojede do Archangelska, kam ji prodal, zabije ho. Modestovič s Polinou plánují, jak se Anny zbavit. Alexandr žádá Žukovského o radu ve věci svého vztahu k Marii. Marii nemiluje, nechce si ji vzít, hrozí odstoupením od trůnu. Žukovskij pochopí, že je třeba následníka zainteresovat v řešení státních záležitostí, konkrétně měnové reformy, kterou připravuje ministr financí. V tomto duchu hovoří i s panovníkem a oba se rozhodnou všestranně napomoci následníkovi v rozvoji jeho moudrosti a osvícenosti, což by mělo blahodárně působit na rozvoj Ruska a zároveň být určitou protiváhou veršotepectví a planým citům, kterým se následník doposud oddával. Syčicha utěšuje Vladimíra a říká mu, že jakmile najde vraha, bude panství znovu jeho. Korf jde na panství za Zabalujevem, ale ostraha ho nepustí. Líza se Soňou najdou matku se Zabalujevem v ložnici, vidí pomačkanou postel, ptají se, co tam dělali. Oba lžou. Cikánka Rada žárlí na Annu, zamilovala se do Repnina. Varuje Annu, aby se jí nepletla do cesty, jinak že ji zabije. Šedivý s Annou zpívají cikánskou píseň, Repnin je dojat. Dolgoruká vzpomíná na baronova slova o nevěřě jejího muže.Říká mu, že Lízu za Vladimíra nikdy neprovdá, že se pomstí a dá ji Zabalujevovi.

 

44.

Líza se ptá Zabalujeva na hodinky svého otce. Zabalujev lže a vytáčí se. Nakonec přízná, že je cikánovi dal za jistou službu.Alexandr hovoří s ministrem financí o nové reformě, zevrubně ji prostuduje a hájí ji na schůzi rady. Panovník mu však nepopřeje sluchu. Korf přijíždí do cikánského tábora, aby se dověděl o Michailovi. Nalézá zde Annu. Diví se, že není v Petrohradě. Anna mu vypráví, že je vlastně prodána do Archangelska, ale že utekla a teď se zde s Míšou schovává. Vladimír nesouhlasí s úkrytem, cikánům nevěří. Ostře se s Michailem pohádají, začnou se i prát, ale Anna je usmíří a dohodnou se, že budou společně hledat vraha. Cikánka Rada je varuje, že přišel Modestovič a hledá Annu. Anna se schová, Vladimír s Míšou před ním sehrají scénku, Míša tvrdí, že mu na Anně vůbec nezáleží, že ji chtěl koupit, ale byla prý moc drahá a že za to nestojí a že má jinou milou mezi cikány – Radu. Modestovič moc nevěří, chvíli Annu hledá, dokonce nabízí cikánům za ní slušnou sumu, ale nakonec odchází s nepořízenou. Dolgoruká se v Korfově domě chová hrubě, vyhrožuje Varvaře i Polině. Když se od Poliny dozví, že je Anna obyčejná nevolnice a že utekla, Dolgoruká pojme podezření, že má Anna něco společného s mužovou nevěrou, chce se jí pomstít a nechá ji okamžitě hledat.

 

45.

Alexandr fundovaně hájí peněžní reformu a panovník ji schvaluje. Marie se svěřuje Nataše, že ji následník požádal o ruku a srdce. Zároveň ale cítí z jeho strany jistou rezervovanost, jako by jeho myšlenky byly jinde. Stejné pocity má i Nataša z Andrejova chování. Nakonec se obě dívky poškorpí o to, kdo z jimi milovaných mužů je hezčí, honí se po místnosti a rozbijí zrcadlo. Nataša konstatuje, že to pro ně pro obě bude znamenat neštěstí. Panovnice znovu Alexandra varuje před sňatkem, ke kterému se rozhodl. Modestovič stále hledá Annu. Líza slíbí Zabalujevovi, že o hodinkách pomlčí, když splní její podmínku – že navždy odejde z její ložnice. Zabalujev odchází a narazí na Polinu, která vybaluje z koše věci přivezené od Dolgorukých. Zabalujev mezi věcmi uvidí malou slánku, pozorně si ji prohlédne a schová ji. To vše pozoruje Dolgoruká. Zabalujev ji naleje sklenku brendy, ona ji nevypije, on také ne a nakonec obviní jeden druhého z baronovy vraždy.
Anna, Vladimír a Michail se vydají k Zabalujevovu domu, který je střežen ozbrojenou ostrahou a psy. Anna odláká ozbrojené muže a Vladimír s Míšou se dostanou dovnitř.

 

46.

Líza hledá Šedého v cikánském táboře, chce zjistit, za jakých okolností zemřel její otec. Setká se s Annou, která se tam skrývá před Modestovičem. Alexandra vyčítá Nikolaji jeho nezájem a zve ho k sobě do ložnice. Repnin, Korf a Anna si prohlížejí dům Zabalujeva. Najdou stopy po flakónu s jedem. Zabalujev se snaží dokázat Dolgoruké, že mu ukradla jed a otrávila barona Korfa. Nataša předává carovi dopis od svého bratra. Nikolaj je potěšen Natašinou oddaností. Alexandr ujišťuje princeznu Marii o tom, že ji miluje.

 

47.

Car Nikolaj se stále snaží udělat z Nataši svou milenku. Nataša neví, jak uniknout před carem. Alexandr jí nabídne, že by mohli předstírat, že jsou milenci, což by mělo jeho otce odradit. Dolgoruká se přiznává Zabalujevovi k vraždě barona Korfa. Anna se skrývá v cikánském táboře, kam ji přichází hledat Modestovič. Korf a Repnin vezou Dolgorukou na statek Zabalujeva, aby se sama přesvědčila, kdo je její zeť.

 

48.

Nikita se chystá na statek Dolgoruké, za prací. Svěřuje se Varvaře, že stále miluje Annu. Líza najde otce Georgije, ptá se ho na smrt svého otce. Nic podstatného se však nedozví. Korf s Repninem, po noci strávené v cikánském táboře, odjíždějí na bývalý Korfův statek. V kočáře Zabalujeva najdou flakón s jedem - je to důkaz proti němu. Modestovič stále hledá Annu. Rada řekne Anně, že byl Repnin celou noc u ní. Korf a Repnin přivádějí velitele četnictva do domu Dolgoruké a obviňují Zabalujeva.

 

49.

Car Nikolaj odmítne návštěvu divadla se svou ženou, a chystá se na večer s Natašou. Zabalujev je zatčen. Dolgoruká, která tvrdí, že nevěděla, že je Zabalujev darebák, pomáhá Korfovi ho usvědčit z vraždy. Anna chce opustit statek i Repnina a odjet do Petrohradu, je však chycena Modestovičem a předvedena před Dolgorukou. Alexandr již podruhé nabízí Nataše, že budou předstírat milenecký vztah, aby se zbavila cara. Nataša ho odmítne.

 

50.

Korf navštěvuje Zabalujeva ve vězení a ten se ho snaží přesvědčit o tom, že vrahem jeho otce byla nejspíš kněžna Dolgoruková, která barona strašně nenáviděla. Na statku Dolgorukových se Líza nepozorovaně dostane do pracovny svého oce, kde v tajné schránce najde milostné dopisy, jež psal nějaké ženě. Řekne to Andrejovi, který tomu odmítá uvěřit, ale když dopisy uvidí, dává jí za pravdu. Korf navštíví hrob svého otce a nad ním rozjímá, kde je vlastně pravda. Snaží se také přijít na to, proč byl mezi ním a otcem takový zvláštní, ne zrovna upřímný vztah. K hrobu přichází i Líza, které Vladimírov prozradí, co zjistila o svém otci. Z dopisů vyplývá, že její otec se s milenkou tajně scházel právě na panství u Korfů. Vladimírovi dochází celá řada souvislostí a vydává se i s Lízou hledat onu tajnou místnost, v níž ke schůzkám docházelo. Společně najdou za jednou z polic s knihami tajný vchod do nějakého pokoje. V carském paláci se Marie snaží uprosit Natašu, aby se udobřila s Alexandrem. Nataša nakonec svolí a jde za Alexandrem. Nataše se dvoří sám car Nikolaj, pro ni je to neúnosná situace a Alexandr vidí jako jediné řešení sdělit mu, že on sám má s Natašou poměr. Na to Nataša nechce přistoupit, protože tato lež by mohla velice ublížit Marii. Líza zasvěcuje do tajemství svého otce také sestru Soňu. Ani ona tomu nechce uvěřit a nesouhlasí s tím, aby Líza pátrala po okolnostech smrti knížete Dolgorukého. Líza se však rozhodne, že o pomoc požádá vědmu Syčichu a vydává se za ní.

 

51.

Na statku u Dolgorukových se setkává opět Modestovič s kněžnou Dolgorukovou a žádá ji o zbytek peněz, které mu slíbila za jeho služby. Nakonec dostane obrovskou částku, kterou vůbec nečekal, protože kněžna si tím kupuje jeho mlčení. Modestovič se s penězi hned běží pochlubit Polině, část jí věnuje a naslibuje jí všechno možné i nemožné. Opijí se spolu a skončí v posteli, kde nakonec usnou. Tam je najde Varvara, která si všimne pohozených peněz a rozhodne se je vzít pro Annu. U Dolgorukých se mezi tím objeví Rjepnin s doktorem Šternem a chtějí po kněžně, aby jim půjčila rukavičky, které měla v osudný večer na sobě. Ona jim je dá, ale poté, co je vyprovodí ze dveří, vhodí pravé rukavičky do ohně. Přistihne ji při tom Vladimír Korf a obviní ji z vraždy svého otce. Vyjde najevo celá historie o milence knížete Dolgorukého, s kterou se scházel na statku u barona Korfa. Kněžna přiznává, že barona nenáviděla, ale účast na vraždě rozhodně popírá. Líza se Soňou se vydají za Syčichou, neboť Líza chce za každou cenu zjistit, kdo byla otcova milenka a kdo zavraždil barona a případně jejího otce. Tuší, že v tom hrála roli její matka. Od Syčichy se nakonec nedozvědí nic a opouštějí její chaloupku. Líza pátrá dál a snaží se najít v klášteře otce Georgije, který se však před ní schová. Modestovič zuřivě hledá ukradené peníze, chce se dokonce pomstít i Anně, která je stále svázaná v konírně. Kněžně Dolgorukové nakonec povolí nervy a v hádce s Korfem, jíž jsou svědky mnozí další lidé, sedne do erárního kočáru a ujede. Nic netušící Andrej, její syn, se marně snaží přesvědčit Korfa a Rjepnina o nesmyslnosti takového obvinění.

 

52.

Všichni se vydávají hledat kněžnu Dolgorukovou. Korf jede lesní cestou a zastaví se u Syčichy, která mu pomůže dovtípit se, kde kněžnu hledat. Nakonec skutečně dojede až na své panství a tam najde kněžnu v tajné komnatě za knihovnou. Mezitím Anna utekla Karlu Modestoviči, ten ji pronásleduje a v kuchyni narazí na Varvaru, která samozřejmě všechno popře. Nakonec v sebeobraně uhodí Modestoviče těžkou pánví do hlavy tak, že ten upadne do bezvědomí. V pravou chvíli se objevuje Syčicha, nechá Modestoviče strčit do pytle, svázat a odvézt k sobě do chaloupky. Tam ho potom, když se probere, nakrmí svou zvláštní polévkou, jež má kouzelné účinky. Anna utíká před Modestovičem do knihovny a tam za svazky knih hledá své ušetřené peníze, které si tam schovala. Přistihne ji při tom Polina a je přesvědčena, že jde o Modestovičovy peníze. Zamkne Annu v knihovně a jde pro správce. Anně se podaří zmáčknout tajnou kliku a dostane se do tajné komnaty, kde kněžna ohrožuje Korfa pistolí. Nakonec dorazí i Rjepnin a Andrej, kteří vrazí do zamčené knihovny a posléze i do tajné komnaty. Tam je Andrej konfrontován se svou matkou, která propadá šílenství a je nutno ji odvést. V carském paláci zatím panovník nepokrytě žádá Natašu, aby se stala jeho milenkou. Alexandr se jí snaží pomoci, plánuje různé výmluvy, včetně cesty do Pavlovska i s princeznou Marií, ale nakonec nezbude nic jiného, než prohlásit, že on a Nataša spolu mají milostný románek

 

53.

Andrej, viditelně otřesený uvězněním své matky, se přijíždí omluvit Vladimíru Korfovi a sděluje mu, že ho považuje za právoplatného vlastníka panství. Repnin a Korf se každý po svém vyrovnávají s nevyřčenými city k Anně. Vladimír ji oblíbí, a pak to obrátí v žert, Michajl čím dál zasmušileji žárlí. Anna už neví, čí je, a svěřuje Varvaře, že nejlépe bude utéci do Petrohradu.  Líza nechá otevřít otcův hrob a zjistí, že je prázdný. Je v něm pouze ikona, v jejíž zadní straně je ukrytý portrét otcovy tajné lásky. Líza je odhodlaná donutit matku promluvit. Andrej ani Soňa s tím nesouhlasí. Modestovič ztratil paměť poté, co ho Varvara vzala pánví přes hlavu, teď se bezúčelně motá po domě a přivádí Polinu k šílenství. V carském paláci Alexandr a Nataša předstírají milostný vztah, aby Natašu ochránili před carovými návrhy. Nikolaj jejich verzi příliš nevěří, zato Alexandra, která mezitím vzala na milost kněžnu Marii, je velmi rozzlobená. Alexandr a Nataša si rovněž uvědomují, že by mohli snadno Marii ublížit.

 

54.

Korf s Repninem se dohadují, kdo získá Annu, a nakonec uzavírají sázku. Anna se mezitím chystá utéct do Petrohradu. Mimoděk jí v tom pomáhá pomatený Modestovič, který se domnívá, že Annu koupil Obolenskij a že je jeho povinností ji do Petrohradu odvézt. Polina to ovšem prozradí Vladimírovi. U Dolgorukých se objevuje Zabalujev, činí si nároky na Lízu, a hlavně na její věno. Znovu vyhrožuje Andrejovi, že prozradí Nataše jeho pletky s Taťánou. Slabošský Andrej jako vždy ustupuje. Líza se mezitím vypraví za svou matkou do vězení zjistit pravdu o smrti otce. Nachází tam však šílenou ženu, jejíž mysl se vrátila kamsi do šťastnější minulosti. Alexandr s Natašou pokračují ve své nebezpečné hře na milence. Carevna má s Natašou vážný rozhovor, varuje ji, že nesmí ublížit princezně Marii. Kateřina Naryškinová se stále snaží získat carevičovu přízeň.

 

55.

Vladimír Korf překazí Anně útěk do Petrohradu a Repnina vykáže ze svého domu. Anna je uražena, když se dozví, že ji Michajl chtěl vykoupit, domnívá se, že mu šlo jen o to ji využít. Andrej slíbí Táně, že všechno o nich poví Nataše, aby je už Zabalujev nemohl vydírat. Zabalujev Táně realisticky nastíní, jaká budoucnost by je s Andrejem čekala, kdyby se vzali. Táňa cítí, že Zabalujev má pravdu.  Líza navštíví matku ve vězení a donutí ji říct, kdo je žena na podobizně, kterou našla v otcově hrobě. S pomocí Nikity vypátrá, odkud přicházejí dopisy. Andrej požádá Korfa, aby se přimluvil za propuštění Dolgoruké ze zdravotních důvodů. Korf souhlasí a kněžna se vrací domů. Všechny uvádí v úžas svým zmateným jednáním. Anna má vážný rozhovor s Vladimírem, vyčítá mu jeho rozporuplné chování k ní, a pak konečně pochopí, jaká je jeho pravá příčina.

 

56.

Vladimír Korf se rozhodne zjistit, co vězí za Modestovičovou ztrátou paměti, ale výsledek experimentu ho neuspokojí. Dále má rozhovor s Annou, která popře, že by třeba i někdy v budoucnu mohla opětovat jeho lásku. Odmítne i Repnina, a ten se raději se svými zraněnými city odstěhuje k Dolgorukým. Přijede právě včas, aby přistihl Andreje s Taťánou ve značně důvěrné situaci, a pojme podezření. Intrikán Zabalujev se raduje. Andrej, který si uvědomuje, že není schopen Táně odolat, se rozhodne odstěhovat do lovecké chaty. V carském paláci nacvičují Alexandr s Natašou pilně milenecké chování, protože cara jejich dosavadní výkon příliš nepřesvědčil. Nikolaj se chystá poslat careviče do Anglie na návštěvu ke královně Viktorii.

 

57.

Konflikt mezi bývalými přáteli Vladimírem Korfem a Michajlem Repninem se kvůli Anně vyhrocuje. Rozhodnou se vyřešit jej soubojem. Anna se svěřuje Varvaře a pak má hádku s Polinou, která poslouchala za dveřmi. Nakonec se dívky poperou. Andrej, neschopný odolávat Taťáně, se rozhodne odejet do Petrohradu. Taťána je zoufalá. K Dolgorukým přijíždí inkognito Olga Kalinovská. Líza se s Nikitou vypraví do starého sídla Dolgorukých hledat Marfu. Žena jí podobná skutečně otevře dveře, ale k ničemu se nezná a posílá Lízu pryč pod záminkou, že jsou v domě neštovice. Líza přesto do domu vnikne…

 

58.

Repnin s Korfem se rozhodnou utkat kvůli Anně v souboji. U Dolgorukých se objeví Olga Kalinovská, představuje se jako Jelena Bolotovová a říká, že je vdova a putuje po svatých místech. Evidentně se tajně vrátila do Ruska, aby se mohla znovu setkat s Alexandrem. Líza najde svého otce živého, i když ne zdravého. Žárlivá Marie Dolgoruká ho postřelila a domnívala se, že je mrtev. Jeho milenka Marfa ho s pomocí Syčichy a otce Georgije ukryla a zachránila. Líza otce obviňuje z rozvratu rodiny a z toho, že je nechal v mylné domněnce o své smrti – Petr se hájí, že jim psal dopisy…

 

59.

Vladimír s Michajlem zachrání Annu z hořící stáje. Jejich konflikt se však ještě zvětší. Souboj se zdá nevyhnutelný, i když se Vladimírovi opět zjeví starý baron Korf a snaží se ho ovlivnit svými záhrobními radami. Z požáru obviní Vladimír Modestoviče, protože ve stáji najde jeho ohořelou dýmku. Potměšilá Naryškinová donese princezně Marii, že všichni považují Natašu a Alexandra za milence. Marie stále nevěří, ale zmíní se o tom před carevnou. Ta zakáže Nataše nadále se k carevičovi byť jen přiblížit. Car se zase snaží Natašu před Alexandrem očernit, tvrdí, že sleduje zištné úmysly. Anna se dozvídá o chystaném souboji a rozhodne se zasáhnout.

 

60.

Anna vyhrožuje Vladimírovi a Michajlovi pistolí, snaží se tak zabránit souboji. Říká jim, že už jich má obou dost. Mladí mužové se smiřují, ale vzápětí, už v Annině nepřítomnosti, konflikt vypukne znovu a oba nevidí jiné východisko – jeden z nich musí zemřít. Protože Korf je lepší střelec, dá se výsledek souboje předpokládat. Repnin je ale za lásku k Anně odhodlán i zemřít. Andrej Dolgorukij se vrací z Petrohradu hluboce raněn domnělou Natašinou nevěrou a neví nic lepšího, než se svěřit Taťáně. Ta vzápětí podlehne vyptávání Olgy a řekne jí, že Nataša je milenkou následníka. Další konflikt je na obzoru. Petr Michajlovič Dolgorukij se vrací domů. Sotva se jeho děti vzpamatují z prvního překvapení, zahrnou ho výčitkami. Andrej, kterého otec přistihl v důvěrné situaci s Táňou, reaguje obzvlášť nesmiřitelně. Dolgoruká manžela považuje nejdřív za ducha, ale pak reaguje adekvátně situaci a omdlí…

 

61.

Petra Michajloviče Dolgorukého nikdo doma vřele nevítá. Dolgoruká dál úspěšně simuluje duševní chorobu, Líza je zahořklá a Andrej projevuje vůči otci otevřené nepřátelství. Benjamínek Soňa reaguje nejzraleji a naléhá na sourozence, aby otci odpustili, že jen tak otevřou cestu ke smíření i rodičům. Dolgoruká navštíví Syčichu, chce vědět, kde se Petr celou dobu skrýval. Snaží se ji zastrašit. Repnin přesvědčí Kalinovskou, že nemá smysl, aby se před ním vydávala za někoho jiného. Vymlouvá jí cestu do Petrohradu, ovšem marně. Svěří se jí, že ho čeká souboj, teď mu má zas co vymlouvat Olga, ovšem se stejným výsledkem…

 

62.

Panovník se od Naryškinové dovídá, že Alexandr s Natašou hrají milostnou hru proto, aby panovník mírnil své zaujetí Natašou. Panovník se „pomstí“ originálním způsobem: pošle Nataše pozvání psané Alexandrovou rukou /falešný dopis napsal plukovník Zamorjonov/ a žádá ji o schůzku v Gatčině. Alexandr se o tom dozví od Marie, které dopis ukázala Nataša. Panovník i následník přijedou dřív, situaci si vysvětlí a dohodnou se, že hra je skončena. Nataša zastihne v Gatčine už jen Alexandra, který jí zatají o čem se s Mikulášem dohodli a doufá, že stráví s Natašou o samotě příjemnou noc. Alexandr řekne Nataše, že hra pokračuje, ta souhlasí, že zůstane. Korf žádá Petra Dolgorukého, aby u sebe schoval důležitou listinu, kterou by použil podle svého uvážení, kdyby byl v souboji s Repninem zastřelen. Repnin požádá Kalinovskou, aby předala Anně šátek, který ztratila při jejich prvním setkání.Kalinovská Annu okamžitě navštíví, řekne jí, že se souboj má konat ten samý den a nabádá ji, aby souboji zabránila. Anna požádá Modestoviče, aby zapřáhl a vydají se spolu k místu souboje. Nikita přemlouvá Polinu, aby přestala lidem závidět a být na všechny zlá. Ta mu to naoko slíbí, Nikita jí uvěří, ale Varvara ho před ní varuje a stěžuje si, že se jí z kuchyně ztratil nůž.

 

63.

Při souboji střílí Repnin jako první a vystřelí do vzduchu. Zabalujeva u Dolgorukých vyhledá sluha a žádá peníze pro nějakou ženu. Zabalujev peníze nemá, ale slíbí, že to zařídí. Chce prodat Andrejovi své panství, ale Andrej jeho neudržované pozemky a zchátralý dům nechce. Líza slyší rozhovor Zabalujeva se sluhou a žádá vysvětlení. Zabalujev ji hrubě odbyde. Anně s Modestovičem se po cestě na místo souboje převrhnou saně. Za nimi jede Nikita, který jim pomůže a při tom zjistí, že postroje byly přeřezány a někdo tudíž ukládal Anně o život. Anna jede sama na koni na místo souboje. Modestovič se vrací na panství a pomocí lsti se dozví, že postroje přeřezala Polina. Zatím však nemá důkazy. Petr chce odvézt Dolgorukou k psychiatrovi do Petrohradu. Nabádá Andreje, aby skončil svůj vztah s Taťánou. Andrej je k otci chladný a odměřený, nemůže mu odpustit. Petr píše panovníkovi žádost o povolení k rozvodu Lízy se Zabalujevem. Alexandr s Natašou jsou v Gatčině a hrají hru zamilovaných, která skončí polštářovou bitvou. Alexandr je však skutečně do Nataši zamilován.

 

64.

Nataša se od panovníka dovídá, že jí Alexandr v Gatčině zatajil, že hra je skončena. Nataša je rozhořčena, viní Alexandra, že zradil jejich přátelství. Alexandr přiznává, že to udělal z lásky k ní. Líza nachytá Zabalujeva, jak krade šperky její matky. Pohrozí mu, že ho nechá zatknout. Zabalujev ji uhodí. Vtom vchází Syčicha a Lízu brání. Petr Dolgoruký se k Syčiše chová hrubě, nepopřeje jí sluchu ohledně toho, co se v jejich rodině děje. Přichází Dolgoruká a chce Syčichu vyhnat z domu psy. Syčicha jí řekne, že zabila barona a že své šílenství jen předstírá,aby nemusela do vězení. Dolgoruká jí hrozí, že odhalí všem její, t.j.Syčišino tajemství, a říká, že Syčicha má také na rukou krev. Modestovič najde u Poliny prsten, který ukradla z baronovy rakve. Prsten tam položila Syčicha. Prsten prohraje v kartách, získá ho Šedivý a Zabalujev jej chce od něj koupit. Peníze však na něj nemá. Anna zabrání souboji, oba sokové se usmíří a Korf jí dává propouštěcí listinu. Korf přeje oběma štěstí, ale učiní narážku na včerejší Anninu oběť. Repnin si to zapamatuje.

 

65.

Princezna Marie odhalí Žukovskému, že ví o Alexandrově lásce k Nataše. Ten jí radí, že se jako budoucí panovnice musí naučit takové situace zvládat. Panovník ví o následníkových citech také, hovoří s ním a Alexandr slibuje, že bude Marii nejspolehlivějším manželem. Marie se vřele loučí s Natašou, která odchází z jejích služeb a bude se chystat k svatbě s Andrejem. Dolgorukým přišel dopis od panovníka ve věci rozvodu. Zabalujev nutí Dolgorukou, aby mu ho vydala, jinak že prozradí všem, že je vražedkyně a šílenství jen předstírá. V dopise se žádost zamítá. Nikdo neví, že byl Zabalujevem zfalšován.Líza je zoufalá a velmi zklamána otcem, který jí radí, aby se smířila s osudem. Na Repninovo naléhání mu Anna poví o noci ve Vladimírově ložnici. Repnin jí nevěří a přesto, že ji miluje, rozchází se s ní. Polina vyznává lásku Vladimírovi, ten jí odmítne. Polina slibuje pomstu všem, hlavně Anně. Kalinovská se od Andreje dovídá, že je Nataša dvorní dámou následníkovy nevěsty. V rozhovoru s Lízou jí poradí, ať uteče z domu aby nebyla celý život nešťastná. Nikita žádá Modestoviče, aby mu zprostředkoval zfalšování jisté listiny. Modestovič souhlasí. Pozdě večer přichází ke Korfovi Líza, která utekla z domova.

 

66.

Andrej slibuje Táně, že zruší zasnoubení s Natašou. Nataša však nečekaně přijíždí na statek k Dolgorukým, aby si s Andrejem pohovořila. Ještě před ní tam dorazí Olga Kalinovská, která cestuje pod cizím jménem a chce, aby jí Nataša pomohla zprostředkovat schůzku s carevičem. Mezitím někam zmizí Líza, takže ji všichni hledají, nastává zmatek a není vhodná chvíle na rozhovor mezi Andrejem a Natašou. Na carském dvoře se chystá recepce, na které má být princezna Marie oficiálně představena jako nevěsta následníka trůnu. Poté, kdy byla ze dvora propuštěna Nataša jako její dvorní dáma, jmenuje sám car Nikolaj na její místo Jekatěrinu Naryškinovou, která nevynechá jedinou příležitost k pletichám a pomlouvání. Nikolaj se dozvěděl o tajné cestě Kalinovské do Ruska a vysílá Žukovského na statek k Dolgorukým, neboť předpokládá, že Olga pojede za Natašou právě tam. V hostinci se schází pestrá společnost: Zabalujev, který dluží peníze Šedivému, Modestovič, Rjepnin, jenž zapíjí svůj žal nad tím, že se rozešel s Annou. Vyhrožuje Zabalujevovi, že ho dostane za mříže. Je zde také Nikita, který žádá Modestoviče, aby mu opatřil propouštěcí list pro Polinu. Líza, kterou všichni hledají, se potkává s Korfem a vyznává se mu ze své lásky. Je hluboce nešťastná kvůli manželství se Zabalujevem, které se nepodařilo rozvést. Nabízí Korfovi alespoň přechodný vztah.

 

67.

Anna je nešťastná z toho, že došlo k nedorozumění mezí ní, Rjepninem a Korfem. S Rjepninem se pohádali a vypadá to, že ze svatby sejde. Ke Korfovi na statek přijíždí Obolenskij, aby Anně nabídl roli v představení, které se má hrát v carském divadle. Anna neví, jak se rozhodnout. Současně Rjepnin žádá svého strýčka, aby si poslechl Polinu, která touží stát se herečkou. Na statku u Dolgorukých dojde k zásadnímu rozhovoru mezi Natašou a Andrejem, v němž Nataša vysvětlí, jak to bylo s ní a s carevičem, který jí pomáhal uchránit se před carovou přízní. Andrej nakonec prosí o odpuštění a k žádnému zrušení zasnoubení nedojde, což znamená obrovskou ránu pro Táňu. Nataša také hovoří s Kalinovskou, které vysvětlí, že jí nemůže v jejím dobrodružství s carevičem nikterak pomoci. Na statek přijíždí rovněž Žukovskij a také on Olgu varuje před tím, aby se snažila svůj vztah s carevičem obnovit. Líza se pohádá s otcem, kterému vyčte, že není schopen pomoci jí s rozvodem. V opuštěné chatrči se setkává Zabalujev s Šedivým, aby od něho získal drahocenný prsten. Přichází také Rjepnin, ale ten dorazí pozdě, neboť mezitím došlo ke rvačce, v které Zabalujev Šedivého zabil. Kabát, který měl Zabalujev na sobě, je od krve, na což přijde Táňa s Lízou ve chvíli, kdy chce Táňa kabát vyčistit.

 

68.

Nikita daruje Polině falešný propouštěcí list, který má od Modestoviče. Ten na to přijde a roztrhá ho. Šedivý umírá. Repnin Radě přísahá, že najde jeho vraha. Líza najde v kapse zabláceného a zakrváceného Zabalujevova kabátu prsten s nápisem Anastázie. Zabalujev tvrdí, že ho vyhrál v kartách a že to měl být dárek pro ni. Líza mu moc nevěří a rozhodne se zjistit, kdo to Anastázie je. Anna se loučí s Korfem a Repninem a odjíždí konečně do Petrohradu. Nataša a Andrej se dohadují, koho pozvat na svatbu. Šokuje je Dolgoruká, která se k nim chová jako k malým dětem a přípravy považuje za dětskou hru. V carském paláci Kateřina Naryškinová stále dotírá na careviče. Aby zesměšnila Marii na recepci, poradí jí, že má každého, koho jí představí, třikrát políbit, protože je to ruský zvyk.

 

69.

Repnin pátrá po vrahovi Šedivého. Vyslýchá Modestoviče a Zabalujeva. Do kuchyně k Varvaře dorazí zkrvavená Syčicha. Je v šoku. Modestovič na ni útočí, obviňuje ji z vraždy kvůli prstenu. Varvara se rozhodne ji ukrýt. K Dolgorukým přijíždí z Petrohradu Žukovskij, urguje u Repnina zprávu o vyšetřování krádeží a zpronevěr v újezdu. S Natašou má vážný rozhovor o Kalinovské. Ta se mezitím rozhoduje spáchat sebevraždu skokem do jezera. Náhodou jde kolem Vladimír Korf, zoufalý čin jí rozmluví, pozve ji do svého domu a tam u sklenky vína přemítají o tom, jak žít s nešťastnou láskou. V carském paláci Marie, instruovaná zlomyslnou Naryškinovou, zlíbá velvyslance. Alexandr jí přichází na pomoc. Zachrání situaci, za což se mu dokonce dostane od cara rezervované pochvaly. Alexandr si stěžuje carovi na Naryškinovou, Nikolaj ji obratem vypoví na Sibiř. Marie, rozrušená svým faux-pas, řekne Alexandrovi, že lituje dne, kdy ho poznala.

 

70.

Anna s Nikitou přijíždějí do Petrohradu. Anna čeká na pozvání ke zkoušce. Je velmi nervózní, zmítají jí protichůdné pocity, neví, co si vlastně s nabytou svobodou počít. Polina, která tajně přicestovala s nimi ukrytá v truhle, jde zatím do divadla, vydává se za Annu a oznamuje, že přišla na zkoušku. Olga, která se dozvěděla od Taťány o Alexandrově románku s Natašou, vmete své nejlepší přítelkyni do tváře, že ji zradila. Andrej Olgu vykáže ze svého domu. Taťáně zle vyčte indiskreci a tvrdě ukončí jejich vztah. Zabalujev a Dolgoruká se častují jedovatostmi, jeden přemýšlí, jak druhého potopit. Zabalujev dává Modestovičovi spoustu peněz, aby odjel do Kuronska. Ten po počátečních pochybostech podlehne pokušení. Roztáčí své jmění v krčmě a hospodský, který poznal, že peníze jsou falešné, zavolá náčelníka policie. Modestovič je zatčen. Repnin přichází za Korfem s žádostí, aby mu pomohl objasnit vraždu Šedivého. Korf nepochybuje o vině Syčichy. Prozradí Repninovi, že už se jednou dopustila vraždy a trestu unikla jen díky baronovi, který ji vzal pod ochranu. Najdou Syčichu, která se ukrývá v tajném pokoji v knihovně. Vladimír ji obviní, že zabila cikána. Syčicha neodporuje a přiznává se.

 

71.

Polina předvede na zkoušce v carském divadle zkoprnělému Šiškinovi, co umí. Není divu, že Anna, za kterou se vydávala, obdrží vzápětí dopis s odmítnutím. Anna je velmi nešťastná, pochybuje o sobě, neví, co má dělat. V carském paláci všichni hledají Konstantina, i Marie, která už Alexandrovi a carskému páru oznámila svůj úmysl vrátit se domů. Vladimír Korf má rozhovor s knížetem Petrem Dolgorukým, prosí ho, aby dohlédl na Lízu. Tuší, že by se v zoufalství mohla dopustit nějakého nepředloženého činu. Líza odmítne otcův zájem a Vladimíra tvrdě osočí. Pak se vypraví do hospody. Korf se na odchodu od Dolgorukých setká s Olgou, která mu sděluje, že ji Andrej vyhodil. Zahrne ho rovněž výčitkami, ale Korf ji odváží k sobě domů, s úmyslem poslat ji v doprovodu Grigorije do Polska. Zabalujev přichází do vězení za Modestovičem. Modestovič mu vyhrožuje, že pokud mu rychle nepomůže na svobodu, řekne Repninovi, kdo doopravdy zabil cikána Šedivého. Zabalujev podstrčí falešné peníze Dolgoruké, a udá ji policii

 

72.

Repnin se snaží přimět Syčichu, aby prozradila tajemství prstenu. Ta stále odmítá, i když jí tak hrozí trest za vraždu Šedivého. Líza se opije v hospodě. Před dotěrnostmi místních hostí ji zachrání Repnin. Olga Kalinovská usvědčí Korfa, že svou lhostejnost k Anně jen předstírá. Přiměje ho ke slibu, že ji doprovodí do Petrohradu, místo aby ji poslal do Polska. Varvara řekne naplno Taťáně, co už tušila: je těhotná. Petr Dolgorukij se rozhodne vzít obvinění z padělání peněz na sebe. Nechává se zatknout. Anna se v Petrohradu hodlá osamostatnit. Odchází z Korfova domu vstříc neznámé budoucnosti. Polina se snaží zopakovat neúspěšnou přijímací zkoušku v divadle, ale narazí tentokrát na Obolenského. Její podvod vyjde najevo. Marie a Alexandr najdou Konstantina zavaleného ve sklepení v carském paláci. Když se ho pokoušejí osvobodit, zřítí se na ně další kus stropu. Všichni jsou uvězněni.

 

73.

Alexandra a Nikolaj si dělají starosti o své zmizelé děti a o princeznu Marii. Zatímco Marie ve sklepě ošetřuje Konstantina, který má horečku, Alexandr se probere a začne hledat východ. Petr je ve vězení. Jeho děti se mu snaží nějak pomoci. Dolgoruké se vrátí paměť. Andrej vyčítá matce, že za všechno špatné, co se děje v jejich rodině, může ona. Korf navštíví ve vězení Syčichu. Obviňuje jí, že zabila jeho matku, svou vlastní sestru. Repnin se popere v hostinci kvůli Líze. Zabalujev najde prsten, který Líza schovala. Taťána je těhotná.

 

74.

Obolenský se dozvídá, že na zkoušce v divadle nebyla Anna, ale Polina. Alexandr se dostane ze sklepa. Marie se stará o nemocného Konstantina. Po chvíli jsou oba zachráněni. Anna potká na ulici Madam de Solange, ta ji pozve k sobě domů. Anna netuší, že je to nevěstinec. Madam pozve prvního zákazníka, hraběte Kaiserlinga. Anna mu vzdoruje. Petr Dolgoruký se vrací z vězení domů. Repnin hledá vraha cikána Šedého a také toho, kdo vyrábí padělané peníze. Andrej mu pomáhá.

 

75.

Modestovič s Varvarou zjistí, že Polina odjela do Petrohradu v truhle, kterou si Anna vzala s sebou v domnění, že tam má své šaty. Dolgoruká se dohaduje s manželem Petrem o tom, čí to byla vina, že je teď celá rodina v nesnázích. Anna uteče z nevěstince madam de Solange. Líza s Repninem podnikají další detektivní akce. Repnin se v hostinci dozví od hlídače, že Zabalujev posílal každý měsíc peníze na nějaké tajné místo. Korf s Kalinovskou se dohodnou na vzájemné výpomoci – Korf chce získat Annu, zatímco Kalinovská Alexandra.

 

76.

Repnin s Lízou stále hledají důkazy proti Zabalujevovi. Korf zjišťuje od Nikity, že Polina byla v divadle na zkoušce místo Anny. Anna zůstává v Petrohradě bez přístřeší. Na lavičce v parčíku ji najde madam de Solange a pokusí se jí znovu vrátit do svého nevěstince. Korf zoufale hledá Annu po městě, na poslední chvíli přiběhne do parčíku a zachrání ji před madam de Solange. Kalinovská posílá Polinu s dopisem za carevičem Alexandrem.

 

77.

Syčicha je ve vězení odevzdána svému osudu a říká, že si trest zaslouží, že má v životě také velký hřích. Repnin protestuje a slibuje jí, že najde skutečného vraha, který zabil Šedivého. Andrej, Repnin, Líza a Nataša pozvou do domu klenotníka. Doufají, že se mu Zabalujev pokusí prodat inkriminovaný prsten. Nestane se tak.. Taťána je těhotná s Andrejem. Dolgorucí ji chtějí vdát za Nikitu. Táňa odmítá. Zabalujev v krčmě nabízí Modestovičovi ke koupi známý prsten. Modestovič odmítá s tím, že je prsten prokletý a lpí na něm krev. Do krčmy přichází Marfa, vyzvídá, zda jsou Dolgorucí na svém panství a nakonec koupí od Zabalujeva prsten ona. Prsten je jí evidentně známý. Olga píše následníkovi dopis Vladimírovým jménem. Následník odpovídá pozváním na zkoušku rytířských slavností. Olga se převleče za Vladimírova sluhu a dostanou se tak až do předpokoje následníka. Žukovskij informuje panovníka, že je Kalinovská inkognito na návštěvě u Dolgorukých za jediným účelem – setkat se s následníkem. Panovník se velmi rozčílí a hrozí, že nechá Olgu zavřít v nejvzdálenějším klášteře. Nikita je nešťastný, popíjí v krčmě, kde je chycen vojákem Šubinem jako zběhlý nevolník. Panovnice hovoří s Marií o Rusku. Marie si uvědomuje, že ho vůbec nezná a rozhodne se inkognito vydat do Petrohradských ulic. V cukrárně nemůže zaplatit za zboží, cukrář volá četníky. Obolenskij představí Annu Šiškinovi a přijímá ji do císařského divadla. Šiškin to Anně zatají, dělá jí neslušné návrhy a slibuje, že pokud mu vyjde vstříc, budou všechny hlavní role její. Anna odmítá. Andrej chce předat Žukovskému dopis pro panovníka a poradit se s ním, jak postupovat ve věci Zabalujevova penězokazectví. Taťána sděluje Andrejovi, že je s ním těhotná.

 

78.

Andrej slibuje Taťáně, že se o ni a dítě dobře postará, ale že nikdy nebudou rodina, protože si vezme Natašu. Polina v krčmě dosvědčí, že je Nikita svobodný zaměstnanec na Korfově panství. Vojáci však vyvolají rvačku a Nikitu odvádějí do vězení. Princeznu Marii chce z cukrárny odvést strážník. Zasáhne Anna a všechno urovná. Princezna se jí představí jako mladá Němka Marie von Darmt a slíbí, že ji vyhledá, aby jí poděkovala. Žukovskij vypráví následníkovi o své životní lásce. Za dveřmi stojí Korf s Olgou převlečenou za jeho komorníka. Překvapí je panovník, který Korfa okamžitě vykáže z paláce. Alexandr se jede Korfovi omluvit. Syčicha je uznána vinnou z vraždy Šedivého. Vezou ji kočárem do vězení. Repnin a Líza jí pomohou k útěku a schovají ji v domě. Syčicha stále mluví o jakémsi svém velkém hříchu, ale slíbí Líze a Repninovi, že jim pomůže usvědčit pravého vraha. Na oplátku od nich žádá, aby našli známý prsten. Marfa a Modestovič se náhodou sejdou v Syčišině domku. Mluví spolu o prstenu. Marfa o něm hodně ví, ostatní přišla vyzvědět od Syčichy. Modestovič jí nabídne, že ji za peníze doveze ke kočáru, kterým vezou Syčichu do vězení. Najdou už jen strážní doprovod. Marfa se vydává Syčichu hledat

 

79. Syčicha poví Líze a Repninovi, že Šedivého zabil Zabalujev. Chce, aby hledali známý prsten. Proč je na něm vyryto jméno Anastázie nechce říci. Marfa se vrací, aby se Petrovi pomstila za rozchod. Říká Modestovičovi, že se životy jich obou velmi brzy změní. Alexandr navštíví Korfa. V rozhovoru na téma Kalinovská říká, že jeho vztah k ní dávno skončil a že miluje Marii. Korf představí Alexandrovi Annu, která omlouvá svůj pozdní příchod příhodou s mladou Němkou v cukrárně. Alexandr ji pozve do paláce na ples, kde jí chce představit „svou mladou Němku“. Olga se stále dožaduje setkání s Alexandrem. Korf jí však říká, že jejich vztah už je minulostí a že Alexandr miluje Marii. Petr Dolgoruký chce dokázat, že je Zabalujev padělatel peněz. Žádá Modestoviče, aby přiznal, že falešné peníze dostal od Zabalujeva a ne od jeho ženy. Nabízí za to Modestovičovi správcovství na svém panství a dvojnásobný plat. K Dolgorukým na panství přijíždí Zabalujevův sluha s těžkým zavazadlem. Zabalujev ho převezme a odveze do krčmy, kde rozkáže druhému sluhovi, aby zavazadlo někam odvezl. Polina vypráví Anně, že je nalezenec, kterého kdysi našli v košíku u dveří. Anna navrhuje pokusit se najít její rodiče. Polina odmítá s tím, že to pravděpodobně nebyli hodní lidé.

 

80.

Andrej hledá dopisy, které by očistily jeho otce v očích panovníka. Přemlouvá Taťánu, aby zůstala v jejich domě, aby byli ona i dítě v bezpečí. Sám chce žít s Natašou jinde. Andrej chce Nataše o tom říci, ale nakonec rozhovor odloží. Líza s Repninem čekají na poštovní stanici na Zabalujevova sluhu, aby odhalili co veze. Prožijí spolu hezké chvíle a velmi se sblíží. Zabalujev odemkne a pustí Dolgorukou z pokoje, kam ji zamkl Petr. Dolgoruká ho udeří lahví po hlavě. Manželé Dolgorucí se dohodnou, že budou alespoň navenek držet při sobě a společně čelit neblahé situaci, která je postihla. Princezna Marie alias Marie von Darmt navštíví Annu. Obě mladé ženy spolu hovoří o svých láskách. Anna říká, že její vyvolený o jejich citech neví a Marie jí poradí, aby mu vyznala lásku ve verších, jako to kdysi udělala ona Alexandrovi. Anna představí Marii Korfovi.

 

81.

Syčichu uprchlou z vězení ukryje Varvara v tajné místnosti v knihovně Korfova domu. Přijde tam Marfa a snaží se něco vyzvědět. Marfa nabídne Modestovičovi peníze, aby odmítl místo správce u Dolgorukých. Modestovič to skutečně udělá a Dolgorukým potvrdí, že bude ve věci falešných peněz svědčit v Zabalujevův prospěch. Zabalujev zpovídá Soňu a trápí ji tak dlouho, až mu prozradí, že Líza s Repninem jeli hledat jeho sluhu. Andrej navštíví v Petrohradě Vladimíra Korfa a prosí ho, aby stáhl obvinění proti jeho matce. Korf mu to nakonec slíbí, kvůli Líze. Andrej zjistí, že ve Vladimírově domě je Olga, a upřímně se zděsí. Důrazně Korfa varuje, že by to pro něj mohlo mít dalekosáhlé následky. Vladimír slíbí, že Olgu okamžitě pošle zpátky do Polska. Olga zatím přinutila Polinu, aby jí dělala spojence a chystá se na maškarní ples, kde se chce setkat s Alexandrem.

 

82.

Policejní šéf hrabě Benkendorf navštíví Žukovského a snaží se zjistit, kde je Kalinovská. Přichází Andrej prosit za svého otce, zmíní se o Vladimíru Korfovi a bezděky přivede Benkendorfa na stopu. Olga zatím s pomocí Poliny sehnala maškarní kostým. Další plány jí překazí Korf, který ji nechá zavřít do pokoje a hlídat sluhou Trofimem. Polina se Trofima zbaví, aby Kalinovská mohla prchnout. Do domu přijíždí Benkendorf. Taťána žádá Varvaru, aby jí pomohla zbavit se dítěte. Varvara jí to vymlouvá. Taťána se pokusí o sebevraždu pomocí Syčišiných lektvarů. Princezna Marie vypráví Alexandrovi o svém dobrodružství v cukrárně. Alexandr ji napomíná, aby se chovala jako budoucí carevna. Sděluje jí, že zná její zachránkyni Annu a že ji pozval na maškarní bál. Anna zkouší s Šiškinem, který ji začne obtěžovat. Překvapí je Korf. Líza s Repninem zjistí, komu vezl Zabalujevův člověk peníze.

 

83.

Líza a Michajl Repnin ke svému úžasu objeví, že Zabalujev je milujícím manželem nanejvýš sympatické ženy a otcem pěti dětí. Benkendorf nechá prohledat Korfův dům, najde ale jen Polinu. Ta mu prozradí, že Olga jela do paláce na ples. Korf zbije Šiškina, kterého přistihl, jak obtěžuje Annu. S Annou, žárlící na Olgu, se pohádá, nicméně společně odjíždějí na ples, kde má Anna na žádost následníka zpívat. Alexandr je nervózní, nepříjemný na Marii, všem se na plese vyhýbá. Uchýlí se do své pracovny. Tam ho najde Olga.

 

84.

V paláci začíná maškarní ples. Olze se podaří setkat s Alexandrem, jeho překvapení není ale vůbec nadšené. Odmítne ji s tím, že jeho budoucnost je pevně spojena s Marií. Benkendorf pátrá v paláci po Olze a chystá se zatknout Korfa. Zatím mu to překazí Žukovskij. Anna se chystá na vystoupení, Šiškin ji schválně znervózňuje. Soňa řekne rodičům, kam doopravdy jeli Líza s Repninem. Syčicha najde ve své chaloupce Táňu v mdlobách. S pomocí Nataši ji vzkřísí. Modestovič přesvědčuje Marfu, aby zapomněla na Petra. Polina se vrací z Petrohradu.

 

85.

Annu stihne před vystoupením záchvat trémy poté, co ji nemilosrdně zkritizoval Šiškin, a málem uteče z plesu. Zasáhne Korf – Anna nakonec zazpívá a má obrovský úspěch, je představena carovi. Do hloubi duše uražená a pokořená Olga vmete Alexandrovi do tváře slova nenávisti a opovržení a uhodí ho. Alexandr ji chladně vyzve, aby se okamžitě vrátila do Polska. Olga se rozhodne ztropit na plese skandál. Benkendorf zatýká Korfa za to, že poskytl Olze úkryt ve svém domě. Marfa hledá Syčichu. Chce, aby jí řekla, co se stalo s ubohou Nasťou. Zamkne Varvaru v tajném pokoji a vypraví se do lesa. Syčicha s Natašou vzkřísí Taťánu. Nataša jí nabízí pomoc, Táňa chvíli váhá, ale jméno otce svého dítěte jí nakonec neprozradí. Andrej má rozhovor s propuštěným Nikitou. Ten se nabízí, že si Táňu vezme. Andrejovi spadne kámen ze srdce.

 

86.

Zabalujev nabízí Repninovi, že půjde do vězení místo Petra a rozvede se s Lízou, když se uchová v tajnosti to, že je bigamista a má pět dětí. Marfa se svěřuje Modestoviči, že chce Petra Dolgorukého zpátky. Nataša se stará o těhotnou Táňu a snaží se zjistit, kdo je otcem dítěte. Nikita se vrací z Petrohradu a nabídne Táně, že si ji vezme a postará se o ni i o dítě. Nikita žádá Andreje o povolení k sňatku. Do chaloupky za Syčichou přichází Marfa. Zoufale hledá svojí dceru Nasťu.

 

87.

Anna prosí princeznu Marii o přímluvu u cara Nikolaje, aby propustil Korfa z vězení. Marfa hledá informace o své dceři, kterou před lety porodila v domku Syčichy. Je ujišťována Syčichou, že dítě zemřelo chvíli po porodu. Modestovič je propuštěn ze služeb na Korfově statku, ale na přání Repnina pomáhá usvědčit Zabalujeva z vraždy cikána. Marie se přimlouvá za Korfa u cara. Korf je vyslýchán velitelem tajné policie - Benkendorfem. Je podezřelý z napomáhání "polské špiónce"- Kalinovské. Anna navštěvuje Korfa ve vězení a je také vyslýchána. Po chvíli jsou oba na příkaz cara propuštěni.

 

88.

Alexandr s Olgou utíkají za pomoci Žukovského z vězení. V přestrojení za jeptišku a mnicha se dostanou za hranice Moskvy. Panovník nařídí Olgu hledat a v případě nutnosti i střílet. Panovnice pomůže Žukovskému utajit Alexandrovu účast v útěku. Syčicha říká Marfě, že její dcerka je mrtvá. Marfa jí nevěří, chce vidět její hrob. Myslí, že jí Syčicha lže a že dala dítě někam na vychování, aby se Petr, otec dítěte o tom nedozvěděl. Líza se Soňou najdou zápis v matriční knize o narození Anastázie. Zápis o narození Lízy v knize není. Žádají matku o vysvětlení. Líza se zmíní o prstenu, který Zabalujev ukradl cikánovi. Na něm bylo vyryto stejné jméno.Líza vysloví předpoklad, že se duchovní – otec Georgij při zápisu zmýlil. Matka je zděšena a zapřísahá Lízu, aby se už nikdy o jménu Anastázie nezmiňovala. Soudce uzná Zabalujeva vinným z vraždy a padělání peněz. Čeká ho vězení na Sibiři. Petr je od všech podezření očištěn. Petr naznačí Repninovi, že není Líze lhostejný. Žádá Repnina, aby v případě, že miluje jinou ženu, to Líze řekl. Modestovič svědčil proti Zabalujevovi aby zůstal správcem na Korfově panství. Tím zůstává, ale za polovinu dřívějšího platu. Modestovič slibuje Repninovi pomstu.

 

89.

Korf je propuštěn z vězení. Policie doufá, že se Olga uchýlí do jeho domu. Korf a Anna jsou si velmi blízcí, ale jejich city stále zůstávají nevysloveny. Do jejich domu přijíždí Šiškin a oznamuje Anně, že dostala hlavní roli v novém kuse. Anna nechce nabídku přijmout, chce být Korfovi po boku, ale ten jí přemluví, aby začala zkoušet. Olga s Alexandrem se uchýlí do cikánského tábora. Řeknou cikánům, že jsou milenci a že otec mládence je nechal hledat policií. Cikáni je přijmou. Rada vypráví Alexandrovi, že byl zabit její bratr a že z tohoto místa neodejdou, dokud nebude vrah nalezen. Alexandr jí slíbí pomoc. Rada ví, že nejsou těmi, za koho se vydávají, a předpovídá Alexandrovi, že ho čeká utrpení a že bude sedmkrát ohrožen na životě. Olga daruje cikánům náramek, který Červonyj v hospodě prodá. Pak řekne Benkendorfovi, kde se Olga s Alexandrem ukrývají…

 

90.

Anna odjíždí s Korfem na panství. Jsou šťastni a těší se na krásný společný život. Idyla však netrvá dlouho, do domu vtrhne policie a hledá Kalinovskou. Cikánka Rada předpovídá následníkovi sedm kritických životních situací, kdy bude jeho život bezprostředně ohrožen. Četníci zastřelí cikána, který jim řekl, že se Alexandr s Olgou zdržují v jejich táboře. Olga se stále pokouší vyvolat v Alexandrovi bývalé city, ale tento jí dá striktně najevo, že tím, že jí pomáhá, pouze plní svou povinnost čestného muže. Oba musí za doprovodu cikánů uprchnout před Benkendorfem z tábora a hledají útočiště v Korfově domě. Před bránou Korfova sídla uprchlíky překvapí Benkendorf a chce Olgu zatknout a odvézt zpět do vězení. Alexandr mu v tom chce zabránit. Olga už nevidí žádnou naději a spáchá sebevraždu – probodne se nožem. Líza si chce a otcem pohovořit o své cestě do Petrohradu. Matka se domnívá, že chce mluvit o Anastázii a udělá scénu.Petr je roztrpčen, že před ním ženy něco tají. Obě ho uklidní, že šlo o hádku kvůli francouzským románům. Líza však matku upozorní, že po příjezdu z Petrohradu bude chtít od ní slyšet o Anastázii pravdu…

 

91.

Alexandr vnáší mrtvou Olgu do Korfova domu. Benkendorf jej žádá, aby se spolu s ním vrátil do Petrohradu. Alexandr odmítá a posílá otci místo dopisu svůj šátek, zmáčený Olžinou krví. Po odjezdu Benkendorfa Korf a Anna zjistí, že je Kalinovská živá a zdravá a že spolu s Alexandrem sehráli toto představení aby odpoutali pozornost a měli dost času dopravit Olgu do Polska. Olga měla pod šaty měchýř, naplněný ovčí krví, který pak nožem probodla. Osud Korfa i Anny je tímto velmi ohrožen, ale poskytnou jim útočiště a za pomoci Varvary převléknou Olgu za nevolnici. Aby jí neprozradil polský přízvuk, nařídí jí dělat němou. Olga se chová přezíravě a nevhodně jako vždycky. Imperátor chválí Repnina za úspěšné vyřízení Zabalujevova případu a svěřuje mu další úkol – slídit v Korfově domě a donášet na Alexandra. Zabalujev je za stejným účelem najat Benkendorfem. Za odměnu ho mine trest na Sibiři a za své zločiny je odsouzen jen k peněžité pokutě. Je mu rovněž draze vybaven jeho do té doby velmi zanedbaný dům. Líza je pozvána panovnicí.Ta s ní přátelsky hovoří, vypráví jí o rodičích a Líza se od ní doví, že její otec byl odmalička sirotek a že ho vychovávali prarodiče. Mezi Lízou a Repninem se rodí silné citové pouto. Nataša hovoří s panovnicí o svých pochybnostech ohledně Andreje, o tom, že tuší, že Táňa čeká jeho dítě. Panovnice jí radí, aby, v případě, že se milují, na všechno zapomněla a přijala situaci takovou, jaká je.

 

92.

Repnin, Líza a Nataša se vrací z Petrohradu neočekávaně brzy. O svém úkolu donášet carovi na následníka se Repnin dívkám nezmíní.Hned po návratu jede s Lízou ke Korfovi. Líza poví Korfovi o své lásce k Repninovi. Nataša se chová podle rady panovnice, přiveze z Petrohradu Táně dárky a obě ženy se sblíží. Natašu však stále trápí nejistota a nakonec položí Andrejovi přímou otázku, zda je otcem Tánina dítěte. Všichni jsou rozhořčeni tím, že Zabalujev nebyl za své zločiny potrestán. Do domu Dolgorukých přichází Marfa a sděluje Petrovi, že jí Dolgoruká ukradla jejich dceru. Připomíná mu prsten s vyrytým jménem Anastázie, který jí kdysi dávno daroval. Líza je dcerou Dolgoruké, a tak se tato z Marfiny výpovědi dovídá, že jí byl Petr nevěrný celých dvacet let a že současně s jejich dcerou Lízou se narodila i dcera Petra a Marfy. Dolgoruká Petra nenávidí. Marfa prosí Lízu o rozhovor. Imperátor ukáže Žukovskému zakrvácený kapesník. Sdělí mu, že je Olga mrtvá. Obviní ho, že jednal proti jeho vůli, když pomohl následníkovi odvézt Olgu z vězení a sdělí mu, že poslal na Korfovo panství špehy, kteří mu budou na následníka donášet. Za trest musí Žukovskij odjet do Německa ke své snoubence…

 

93.

Marfa se setkává s Lízou a přiměje ji, aby s ní zašla do jejího pokoje v zájezdním hostinci, kde jí postupně vyjeví celou pravdu o tom, čí je vlastně dcera. Líze je rozhovor krajně nepříjemný, ale uznává, že mnohé okolnosti nasvědčují tomu, že je dcerou Marfy. Mezitím se carevič Alexandr setkává s Rjepninem, jenž má o něm podávat informace panovníkovi. Dostává se do velmi obtížné situace, protože nechce lhát a současně ví, že na Korfově panství se nachází rovněž Olga Kalinovská. Na návštěvu se dostaví Zabalujev, který se setkává s Alexandrem a okamžitě začne větřit svou příležitost.Do sledování careviče a jeho přátel, kteří se vydávají do blízkého hostince za zábavou, zapojuje i Modestoviče. Nataša má vážný hovor s Andrejem a nutí ho, aby se přiznal k tomu, že Taťána s ním čeká dítě. Andrej se nakonec přizná, prosí za odpuštění, ale Nataša je neoblomná. Taťána a Nikita se setkávají se Soňou, která jim přinese vybrat látku na svatební šaty a nemůže pochopit, proč neprojevují více radosti nad tím, že se budou brát. Taťána si uvědomuje, že by Soňa mohla přijít na to, že nejde o sňatek z lásky a proto nahrají s Nikitou intimní scénu, při které je Soňa překvapí. Ta však potom stejně za dveřmi zaslechne, jak se oba radují z toho, že jim uvěřila. Korf s Annou se snaží přimět Olgu Kalinovskou, aby se chovala nenápadněji a vzala na sebe úlohu služebné. Ta se však chová velmi zpupně a nakonec prozradí Polině, že není žádná služka a nabízí jí odměnu za to, když jí Polina pomůže. Modestovič má podezření, že jde s novou služebnou o nějaký podvod a za každou cenu se snaží přijít na to, o koho vlastně jde.

 

94.

V hostinci, kam se vypravil carevič se svými přáteli, jsou také dva cikáni a Zabalujev s Modestovičem, kteří Alexandra sledují. Jeden z cikánů Alexandra napadne a poraní ho nožem na ruce. Cikáni prchají a Korf je pronásleduje. Marfa stále drží Lízu ve svém pronajatém pokojíku v zájezdním hostinci a přesvědčuje ji o tom, že s ní musí odejet. Zajde za Modestovičem, který sedí se Zabalujevem u jednoho stolu a žádá ho, aby jí pomohl sehnat pistoli. Nataša po rozhovoru s Andrejem uteče ke Korfovým, aby si tam promluvila se svým bratrem. Toho tam však nenajde a hovoří o svém zklamání s Annou. Anna se ji snaží přesvědčit o tom, že by měla Andrejovi odpustit. Mezitím Olga Kalinovská uplácí Polinu a získává ji tak na svou stranu. Jednak se chce pomstít Anně a jednak chce působit problémy Vladimírovi. Kněžna Dolgoruková se nemůže smířit s chováním svého muže a rozhodne se, že ho vyžene z panství. Andrej je zoufalý z toho, kolik lidí učinil nešťastnými a svěřuje se Taťáně, že nemá chuť dál žít. Alexandra ošetří doktor Štern, který konstatuje, že nejde o nic vážného. Konečně se vrací Korf, kterému se nepodařilo cikány chytit. Rjepnin odchází spát stejně jako Korf, který vypije omylem skleničku vody s přípravkem na spaní. Alexandr zůstává v knihovně rozhodnut, že si bude číst. Později tam na něho narazí Nataša, která nakonec zůstane u Korfových. Polina s Olgou uloží tvrdě spícího Vladimíra do postele a Olga si lehne vedle něho, aby Anně dokázala, že Korf jí byl nevěrný.

 

95.

Olga stráví noc v Korfově ložnici a ráno ho přesvědčuje, že by si ji měl vzít a udělat z ní baronku Korfovou. Vladimír je jejím pletichařením znechucen. Před dveřmi do jeho ložnice hlídkuje Polina, protože chce navést Annu, aby nahlédla dovnitř. Ta tak nakonec učiní a je zděšena. Chce si později s Vladimírem promluvit, ale ten má velmi naspěch, protože k němu na panství dorazila kněžna Dolgoruková s manželem a oznámila mu, že zmizela Líza. S Rjepninem se rozhodnou, že pojedou hledat ženu jménem Marfa, o níž se domnívají, že by Lízu mohla mít u sebe. Marfa je s Lízou stále v zájezdním hostinci a zahání přízraky Syčichy. Líza ji přesvědčí, že by za ní měly vyrazit a potrestat ji. Mezitím se Nataša snaží svést Alexandra, ale ten nechce přistoupit na její hru, neboť si je vědom toho, že ona se tím pouze snaží pomstít Andrejovi. Na Andreje naléhá Soňa, aby se jí svěřil se svými starostmi. Ten se však stále vymlouvá a nechce se s ní bavit ani o Tánině sňatku s Nikitou. Modestovič sebere Polině její drahocenné náušnice, které jí darovala Olga a nařkne ji, že je ukradla. Polina prosí, ale marně. Korf s Rjepninem přijedou do zájezdního hostince, vtrhnou do Marfina pokoje, ale ta je i s Lízou pryč. Naleznou Lízin kapesník, takže mají důkaz, že Líza je skutečně s Marfou.

 

96.

Anna přichází do kuchyně, kde pomáhá Olga a za to, že strávila noc s Vladimírem, ji potrestá tím, že na ni vylije misku s těstem. V rozhovoru s Varvarou se přiznává, že Olgu začala nenávidět a že vlastně vždycky milovala Vladimíra, který ji teď velmi zklamal. Varvara pošle Olgu do Vladimírova pokoje, aby se tam upravila. Mezitím Alexandr vtrhne k Dolgorukovým a napadne Andreje, aby mu vyčinil za jeho zradu Nataši. Soňa je toho svědkem a považuje careviče za floutka, který bezdůvodně útočí na jejího bratra. Nakonec v rozhovoru s Andrejem a Táňou pochopí, že Táňa čeká dítě právě s ním. Korf s Rjepninem se snaží dozvědět něco o ženě jménem Marfa a o Líze od hostinského v zájezdním hostinci.Ten je nakonec nasměruje na Zabalujeva, který jim řekne o tom, že se Marfa snažila sehnat pistoli. Oba se nakonec vydávají do chaloupky Syčichy, protože tuší, že to má souvislost s Líziným zmizením…

 

97.

Anna se svěřuje Varvaře, že se trápí Korfovou zradou. Zabalujev oznamuje carovi, že Korf a Repnin vylákali Alexandra do hostince, kde došlo ke rvačce. Na příkaz cara zatýká Benkendorf Zabalujeva. Marfa drží násilím Lízu v domku Syčichy. Chce se dozvědět, kde je její dcera Anastázie. Anna řekne Alexandrovi, že přistihla Korfa s Olgou v posteli. Alexandr chce, aby Olga ihned odjela do Varšavy. Andrej jde hledat Lízu. Korf, Repnin a všichni ostatní stojí u domku Syčichy. Petr se snaží vylákat Marfu ven. Na poslední chvíli vše pokazí Dolgoruká svým křikem. Ozve se výstřel.

 

98.

Benkendorf posílá Zabalujeva zpět na statek, aby sledoval Korfa a Repnina. Oba jsou podezřelí ze spiknutí proti carovi. Alexandr dává Olze jasně najevo, že už o ni nestojí. Drama u chaloupky Syčichy pokračuje. Marfa postřelí Syčichu. Dolgoruká, aby zachránila svou dceru, oznamuje Marfě, že Líza je vlastně Anastázie a tím pádem je Marfina dcera. Alexandr utěšuje Annu, že Korf nemůže za to, že byl s Olgou v posteli a je si jist, že to celé zinscenovala Olga. Nikita najde Soňu, která již v minulém díle spadla v lese do jámy. Teď jsou v lesní chaloupce a navzájem si ošetřují svá zranění.

 

99.

Líza se bojí o život Syčichy, která je v bezvědomí. Petr chce od své ženy Marie zjistit pravdu o tom, co se skutečně stalo s dítětem Marfy. Alexandr varuje Korfa před Olgou, která chce zničit jeho vztah s Annou. Olga se prozradí před Modestovičem, když promluví polsky. Korf vypráví Anně o smrti své matky, zaviněné Syčichou.

 

100. Petr navštíví Marfu ve vězení a slíbí jí, že najde jejich dceru Anastázii. Syčicha se probere, ale doktor k ní nikoho nepustí. Olga se marně pokouší přimět Korfa k tomu, aby si ji vzal. Modestovič vyhledá Zabalujeva v hostinci a řekne mu o Kalinovské. Polina ve strachu, že ji zavřou do vězení za to, že neprozradila Kalinovskou, se pokusí ukrást peníze na Nikitovu svatbu a zmizet ze statku. Je přistižena Annou. Repnin se dozví, jak je to s Andrejem, Natašou a těhotnou Taťánou. Radí sestře, aby zrušila zasnoubení. Andrej dává Taťáně svobodu. Zabalujev s Modestovičem hledají v Korfově domě Kalinovskou. Petr přistihne Dolgorukou, jak se s nožem sklání nad Syčichou.

 

101.

Michajl Repnin, který se dozvěděl, že Taťána čeká s Andrejem dítě, je nanejvýš rozčilen. Chce čest své sestry bránit tím, že Andreje vyzve na souboj. Líze se nakonec podaří mu to rozmluvit. Benkendorf, Zabalujev a Modestovič vtrhnou ke Korfovi a hledají Olgu. Marně. Zabalujev ale najde křížek, který ztratila. Nechá si to pro sebe. Alexandr zatím Olgu odváží k Dolgorukým. Hledá pomoc u Andreje. S nápadem, kam Olgu ukrýt, přijde Líza.

 

102.

Líza vymyslí plán, jak zmást Benkendorfovy lidi a dostat Olgu na staré rodinné sídlo Dolgorukých. Vše se zdaří, jen Olga není spokojena se svým útočištěm a místo díků svým zachráncům vyhrožuje. Vladimír Korf požádá Annu o ruku. Petrovi Dolgorukému se nepodaří dostat ze Syčichy, kde je jeho a Marfino dítě. Doktor Štern se domnívá, že Syčicha po Marfině útoku ztratila paměť. Marfa řekne Zabalujevovi, že její dcerou je Líza. Modestovič vydírá Dolgoruké, chce, aby ho zaměstnali jako správce, jinak po újezdě rozšíří, že Vladimír Korf připravil Lízu o čest. Kníže Petr se vypraví za Vladimírem, který se přizná.

 

103.

Syčicha se zděsí, když se od Taťány dozví, že otcem jejího dítěte je Andrej. Z jejích narážek Taťána usoudí, že by ona sama mohla být dcerou Petra a Marfy, a tedy Andrejovou sestrou. Soňa portrétuje Alexandra. Mají spolu důvěrný rozhovor, ve kterém se mu přizná k neopětované lásce k Nikitovi. Modestovič řekne Dolgorukým, že Vladimír Korf svedl Lízu. Petr se okamžitě vypraví za Vladimírem a ten mu to potvrdí. Dolgoruká přistihne Lízu a Repnina v důvěrné chvilce. Má s každým zvlášť vážný rozhovor. Repnin požádá, aby se směl oficiálně o Lízu ucházet, Líza matce řekne, že Michajla miluje. Zabalujev je přijat carem a sdělí, že Olga Kalinovská nezemřela, ale skrývá se někde v újezdu, a že jí při útěku pomáhali Korf s Repninem. Alexandr a Repnin se chystají oslavit šťastný konec dobrodružství, když se u Dolgorukých osobně objeví car.

 

104.

Vladimír Korf přizná knížeti Petrovi, že se vyspal s Lízou. Rodiče si pozvou dceru na kobereček, ta se ale nedá a vyčte jim, že všechno sami zavinili svým chováním k ní, že ji dohnali k zoufalství. Nataše se Líza svěří se svou láskou k Michajlovi. Nataša pochybuje, zda bude schopna někdy odpustit Andrejovi, a má-li si ho vůbec brát. Soňa přijíždí ke Korfům přimluvit se, aby místo správce dostal Nikita. Polina jí prozradí, koho Nikita miluje. Na zpáteční cestě Soňa Nikitu potká v lese. Car Nikolaj se rozhodnut přísně potrestat ty, co pomáhali Kalinovské. Alexandr s ním má vážný rozhovor o svém pojetí povinností vladaře. Zdá se, že na otce zapůsobil. Korf je ale mezitím zatčen.

 

105.

Korfa a Repnina navštíví ve vězení Alexandr a sdělí jim, že dostali od cara milost. Zabalujev je vývojem událostí značně zaskočen. Pokouší se vyjednávat s Benkendorfem, ten je však na něj rozzlobený za blamáž s Kalinovskou a klade mu nůž na krk. Mezitím navštíví v Gatčinu Benkendorfa také Anna a prosí o propuštění Korfa a Repnina. Bere vinu na sebe. Setká se s carem a na jeho přání mu zazpívá. Car jí pak sdělí, že její přátelé už byli propuštěni. Otcovsky jí domlouvá, aby svůj život nespojovala s Korfem a raději se věnovala divadlu. Kníže Petr trvá na tom, aby se Korf s Lízou vzali. Nechce slyšet námitky manželky, Lízy, ani Korfa. Když se Vladimír stále vzpírá, vyzve ho na souboj.

 

106.

Líza se přiznává Michajlovi, k čemu došlo mezi ní a Vladimírem. Repnin je hluboce zasažen, Korf mu svedl další lásku, a to mu připadá jako kletba. Kníže Petr trvá na okamžitém sňatku a vypraví se s celou rodinou ke Korfovi. Ještě předtím dojde ale k zásadnímu rozhovoru mezi Natašou a Andrejem: Nataša Andrejovi řekne, že je pokrytec, a odsoudí obojakou morálku Dolgorukých. Anna se vrací z Gatčina a dozvídá se od Poliny, že Vladimír si bere Lízu. Když jí Korf řekne, jak to bylo, nechce už o něm ani slyšet. Zabalujev řekne Modestovičovi, který po něm chce peníze,že mají najít cikána, který ohrožoval Alexandra. Modestovič se vydá do hospody, aby se s ním zkontaktoval. Dolgoruká navštíví ve vězení Marfu a snaží se vyzvědět něco o Anastázii. Rozhodne se, že ji bude hledat sama. Polina spálí samovar. Dolgoruká jí ho pomáhá hasit a přitom najde dětskou zavinovačku s vyšitým monogramem, o kterém hovořila Marfa.

 

107.

Alexandr s Repninem hledají v cikánském táboře Červeného / Zrzavého, který Alexandra zranil v krčmě. Dopadnou ho v okamžiku, kdy se chystá podříznout Zabalujeva. Kněžna Dolgoruká zjistí, že hledaná dětská peřinka s monogramem „A“ patří zřejmě Polině. Rozhodne se důkaz zničit. Překvapí ji přitom kníže Petr, a stane tak tváří v tvář té, kterou považuje za svou dceru. Další možná Anastázie, Taťána, navštíví ve vězení Marfu. Marfa ji ale nepozná. Alexandr přesvědčí Repnina, že by neměl žárlit, ale jednat. Kníže Petr vyzve Vladimíra Korfa na souboj.

 

108.

Anna se svěří se svými problémy Alexandrovi, ten ji vyslechne a pomůže jí zorientovat se ve vlastních citech. Korf odmítá utkat se v souboji s knížetem Petrem. Dohodne se s Repninem a Lízou, že nejlepším řešením situace bude, když on uteče s Annou a ožení se s ní – Repnin pak požádá o ruku Lízy. Kníže Petr žádá své děti, aby mezi sebe přijali jeho nalezenou dceru, Anastázii. Polina už se nemůže dočkat svého nového postavení. Dolgoruká její totožnost nadále zpochybňuje. Taťána se chystá utéci. Loučí se s nic netušícím Andrejem. Zabalujev chystá pomstu Repninovi.

 

109.

Benkendorf se Zabalujevem vymýšlejí, jak se zbavit Repnina a Korfa. Benkendorf řekne carovi, že Repnin touží po hrdinském činu. Nikita oznámí Andrejovi a Nataše, že se ztratila Taťána. Muži ji jedou hledat. Mezitím je Taťána hrubě vyhnána ze zájezdního hostince náčelníkem poštovní stanice. Korf přemlouvá Annu, aby utekli ze statku a tajně se vzali. Petr vykázal Repnina z domu s tím, že si Líza musí vzít Korfa. Polina se těší na nový život, již jako Anastázie Dolgoruká. Nataša je znechucena chováním Andreje a chce odjet s Alexandrem do Petrohradu. Car Nikolaj posílá Repnina na Kavkaz.

 

110.

Dolgoruká navštíví Korfa s prosbou, aby Polinu neprodával jejímu muži Petrovi. Korf ji po dlouhé a ostré debatě vyhazuje ze svého domu. Polina se již těší na nový život šlechtičny. Andrej zachrání v lese Taťánu před medvědem. Repnin navštíví Alexandra a řekne mu, že ho panovník posílá na Kavkaz. Alexandr jde za Zabalujevem, neboť ví, že ve jmenování Repnina na Kavkaz má Zabalujev prsty. Anna jde za Petrem Dolgorukým, aby mu rozmluvila souboj s Korfem. Dolgoruký však trvá na souboji. Repnin se vrací na statek k Líze, aby se s ní rozloučil. Líza slibuje, že na něj bude čekat. Nataša dá ultimátum Andrejovi, aby se rozhodl mezí ní a Taťánou.

 

111.

Polina se už cítí být šlechtičnou a dává to Modestoviči patřičně najevo. Nataša přinutí Andreje, aby si konečně vybral mezi ní a Taťánou. Andrej posílá Nikitu s Taťánou bydlet na Korfův statek. Zdá se, že jsou Andrej s Natašou usmířeni. Ovšem Nataša má pochybnosti o lásce Andreje a svěří se s nimi Alexandrovi. Anna přijde na to, jak zabránit souboji mezi Korfem a Petrem Dolgorukým. Korf navrhne Petrovi, že dá svobodu jeho znovunalezené dceři Polině výměnou za to, že se Petr vzdá souboje. Petr si nechává čas na rozmyšlenou. Líza se chystá následovat Repnina na Kavkaz. Dolgoruká a Modestovič se dohodnou na spojenectví za účelem zničení Korfa. Modestovič pátrá na Korfově statku a zjistí, že Korf s Annou se chystají utéci.

 

112.

Repnin se schází s Lízou v kostele, kde si před ikonami dají manželský slib. Dolgoruká nechce pustit Syčichu domů. Chce se dozvědět, kdo je vlastně Anastázie, dcera Marfy. Chce, aby Petrovi řekla, že dítě Marfy zemřelo. Syčicha se vymluví na ztrátu paměti a odchází. Polina přijde za Zabalujevem a prosí ho, aby jí pomohl s legalizací svého nového stavu - kněžny Dolgoruké. Zabalujev si nechá podepsat od Poliny žádost a přichází na statek Dolgorukých. Korf se hádá s Petrem, který se neočekávaně objevil na Korfově statku s cílem obvinit Vladimíra ze lži. Korf zcela otevřeně řekne Petrovi, čeho všeho se dopustil on i jeho žena, Marie Aleksejevna, v souvislosti se smrtí jeho otce, barona Ivana Ivánoviče.

 

114.

Syčicha navštíví ve vězení Marfu a řekne jí, že se její dcera našla. Marfa si ji strašně přeje vidět. Syčicha slíbí, že Polinu přivede. Repnin odjíždí, už se mu před odjezdem nepodaří setkat se s Lízou. Dolgoruká se strašně pohádá s Polinou, která se chce zúčastnit svatby Andreje a Nataši. Petr se jí zastane. Oznámí, že je rozhodnut Polinu oficiálně uznat a začlenit do závěti.Nataša se neúspěšně pokusí odložit svatbu, protože má stále pochybnosti. Anna se chce vrátit do Petrohradu, hledá pomoc u Alexandra. Ten jí slíbí, že může být společnicí jeho sester. Korf požádá cara, aby mu vrátil vojenskou hodnost a poslal ho na Kavkaz místo Repnina.

 

115.

Anna chce zapomenout na Korfa a odjet do Petrohradu. Následník jí slíbí pomoc a zařídí, aby vyučovala hudbu jeho sestry. Korf žádá panovníka, aby jej poslal místo Repnina k bojovým oddílům na Kavkaz. Zároveň žádá, aby se Repnin znovu stal následníkovým adjutantem. Následník hovoří s Korfem o Anně, přemlouvá ho, aby na Kavkaz nejezdil, nebo se s ní alespoň rozloučil, ale Korf rovněž tvrdí, že chce na Annu zapomenout. Požádá však následníka, aby byl Anně ochráncem. Dolgoruká je krajně rozčilena vývojem situace ve prospěch Poliny. Ta nechce navštívit svou údajnou matku Marfu ve vězení. Syčicha varuje Petra, že to nemůže být jeho dcera, Polina nakonec k návštěvě svolí. Petr je přesvědčen o její upřímnosti a chystá se přepsat část závěti v její prospěch. Líza varuje Polinu, aby se od ní držela dál. Dolgoruká navštíví Korfa a žádá ho, aby jí zbavil Poliny. Korf odmítne a Dolgoruká vysloví přání, aby se Korf a Petr v chystaném souboji navzájem zabili. Nikita se přijde rozloučit se Soňou a líbají se. Vidí je Modestovič a začne Soňu vydírat, že to řekne rodičům. Aby se tak nestalo, žádá po ní informace o Petrových záměrech ohledně Polinina dědictví, které by rád spolu s Polinou získal.

 

116.

Žukovskij se loučí s panovnicí a následníkem, protože odjíždí na panovníkův rozkaz do Německa. Panovník mu zakáže sdělit jim pravý důvod jeho odjezdu /Případ Kalinovská/. Proto hovoří Žukovskij pouze o sňatku v Německu.Žukovskij žádá Alexandra, aby ochránil básníka Lermontova před tajnou policií a Benkendorfem, neboť upadl v nemilost za příliš volnomyšlenkářské verše.Polina sebere Petrovi z kapsy kabátu snubní prstýnky Andreje a Nataši. Zabalujev jí poradí, jak toho využít, aby se dostala na jejich svatební obřad, kam ji rodina nepustila. Dolgoruká si prohlíží soubojové pistole v Petrově pracovně a něco s nimi udělá. Petr ji vidí a zakáže jí se jich dotýkat. Natašini rodiče přijíždějí na její svatbu. Andrej se nemůže vzdát Táni, jde za ní, ale ta ho posílá k nevěstě. Ani Nataša si není jista tím, že si chce Andreje vzít. O svatebním obřadu své ano neřekne a z kostela odchází. Korf se loučí s Varvarou a Repninem, oběma řekne, že nadlouho odjíždí do lázní a bude cestovat. Oba mu radí, aby urovnal vztahy s Dolgorukými a Korf slíbí, že se u nich před odjezdem ještě zastaví. Přichází také za Syčichou, která ho jako mladší sestra jeho matky vychovala. Omlouvá se jí za své hrubé chování a řekne jí pravdu, že odjíždí do boje na Kavkaz. Syčicha mu naznačí nějaké tajemství, které se týká jakéhosi nedobrého činu jeho otce. Ale nechce povědět víc. Varuje ho také před návštěvou Dolgorukých. Anna se představí panovnickému páru jako budoucí učitelka hudby mladších dětí. Panovnice se rozhodne ji nepřijmout, neboť panovník o ni projevuje přílišný zájem.

 

117.

V kostele se koná svatební obřad Nataši a Andreje. Na poslední chvíli se však Nataša rozhodne, že se za Andreje neprovdá a Andrej všem oznamuje, že se sňatek ruší. Svatebčané se rozcházejí, Andrej se vrací na své panství a Nataša po rozhovoru se svými rodiči odjíždí s bratrem Michailem domů. V carském paláci se koná rozhovor careviče Alexandra s carem Nikolajem, v němž se Alexandr snaží zabránit tomu, aby byl jeho učitel Žukovskij poslán do Německa. K audienci je pozván také hrabě Benkendorf, jenž se snaží prosadit co nejpřísnější trest pro básníka Lermontova. I toho Alexandr hájí a podaří se mu trest pro něho zmírnit – bude poslán na Kavkaz. Panovník rovněž souhlasí s tím, aby Anna zůstala u dvora a stala se učitelkou jeho mladších dětí. V paláci dojde k setkání Anny s carevnou ve chvíli, kdy se snaží vysvětlit nejmladšímu carskému synovi, jak se má správně chovat. Carevna Anně oznamuje, že se stává učitelkou jejich dětí. Mezitím se na panství Dolgorukových odehrává spor mezi Marií Alexandrovnou a Lízou, která se snaží matku přesvědčit, aby se zrušil souboj Vladimíra s Petrem Michajlovičem. Kněžna trvá na souboji, přestože je jasné, že jej Petr nejspíš nepřežije. Vladimír Korf zavítal na statek, aby poblahopřál Andrejovi k sňatku, ale dozvídá se špatné zprávy. Rozhodne se promluvit si s Andrejem a požádat ho, aby společně Petru Michajloviči souboj rozmluvili. Zpočátku se přou, ale nakonec se usmíří a dohodnou se, že souboj zruší. Ve chvíli, kdy Andrej chce uložit pistoli do pouzdra, ta nešťastnou náhodou vystřelí a zasáhne ho do srdce.

 

118.

Anna v carském paláci vede s mladší Alexandrovou sestrou hodinu zpěvu. Princezna je svou učitelkou okouzlena a touží se stát herečkou a pěvkyní jako ona. Alexandr to vidí a vyčítá Anně, že v jeho sestře tyto sny podporuje. Vedou spolu dlouhý rozhovor. Hrabě Benkendorf si vyžádal audienci u cara a chce od něho, aby změnil trest pro Lermontova. Car vykazuje hraběte do patřičných mezí. Nataša rozmlouvá se svým bratrem, který se snaží ji přesvědčit, aby nejezdila do Petrohradu za Alexandrem, protože takový vztah jí může přinést jen bolest a trápení. Na panství Dolgorukových se odehrává tragédie, Andrej je smrtelně raněn, Vladimír se snaží zastavit krvácení a zoufale se snaží někoho přimět, aby sehnal doktora Šterna. Polina vyběhne ven, kde narazí na Modestoviče a Zabalujeva v družném hovoru, v němž zvažují možnosti, jak získat novou kněžnu Polinu. Ta jim vylíčí, co se stalo a strhává pozornost na sebe, protože si uvědomuje, že kulka mohla prolétnout dveřmi, za kterými poslouchala a že ji mohla zabít. Po dlouhé době se nakonec Modestovič vydává pro doktora. V carském paláci navštěvuje Annu Benkendorf a snaží se ji zastrašit. Vyčítá jí její přátele Repnina a Korfa a dává jí najevo, že to nebude mít u dvora lehké. Taťána vede rozhovor s Nikitou, ve kterém vyjde najevo, že Andreje stále miluje. Nikita to ví a je také přesvědčen, že Andrej miluje Taťánu. Když se Taťána dozví, že se Nataša vrátila z kostela, jde za ní a ptá se, co se stalo. Z rozhovoru vyplývá, že i Nataša je přesvědčena, že Andrej miluje jedině Taťánu.

 

119.

Taťána oznamuje Nikitovi, že si ho nevezme. Korf se snaží vysvětlit Dolgorukým, že smrt Andreje byla nešťastná náhoda. Dolgoruká se vyzpovídá u rakve svého syna z toho, že soubojové pistole nabila ona, ve snaze zbavit se jak manžela, tak Korfa. Ostatní nic netuší a všichni obviňují Korfa z úmyslné vraždy. Car Nikolaj slyší svou dceru, kněžnu Alexandru, zpívat. Je nadšen a pochválí Annu, která učí kněžnu zpěvu. Při té příležitosti se Anna setká s Benkendorfem, ze kterého má velké obavy, ačkoliv se v carském paláci nachází pod ochranou Alexandra. Syčicha s Repninem přijíždějí na statek Dolgorukých a dozvídají se od Poliny tu strašnou novinu o smrti Andreje. Repnin nevěří, že za smrt Andreje může Korf a na to téma se pohádá s Lízou. Polina se stará o svého nového otce, Petra Dolgorukého. Korf je zatčen.

 

120.

Polina se stále motá kolem svého nového otce Petra Dolgorukého, což nelibě nese jeho žena. Polina se zkouší přiblížit i jí, ale se zlou se potáže. Repnin navštíví Korfa ve vězení, kde se dozví, že jeho přítel chtěl za něj nastoupit do služby na Kavkaze. Slibuje Korfovi, že ho dostane z vězení. Natálie se dozvídá od Repnina o smrti Andreje a odjíždí na statek Dolgorukých. Líza a Nataša utěšují Taťánu. Dolgoruká prosí Syčichu o lektvar na vzkříšení syna. Syčicha má podezření, že Dolgoruká ví o smrti Andreje víc, než všichni ostatní. Zabalujev přijíždí za Korfem, aby mu sdělil, že Anně hrozí nebezpečí.

 

121.

Korf se bojí o Annu a chce překazit Benkendorfovy a Zabalujevovy plány. Syčicha mu pomáhá utéct z vězení. U Dolgorukých oplakávají Andrejovu smrt. Repnin, který se zastává Korfa, je v nemilosti. I Líza se k němu chová jako k cizímu. Repnin si pozorně prohlédne soubojové pistole a dojde k závěru, že všechno se odehrálo tak, jak Korf tvrdil. Carevič uzavře příměří s Benkendorfem, aby mohl lépe chránit Annu. Anna chce říci carevně pravdu o svém původu, Alexandr jí v tom ale na poslední chvíli zabrání. Modestovič dál vydírá Soňu.

 

122.

Líza začíná chápat, že Repnin věří v Korfovu nevinu právem. Korf při odchodu z vězení potká Modestoviče, který si domyslí, že uprchl. Syčicha přesvědčí Varvaru, která zná tajemství Polinina původu, aby Petrovi řekla, že Polina není Anastázie. Petr ale Varvaru nepřijme, místo toho se Varvara setká s Polinou a řekne všechno jí. Polina se pokusí zabránit svému odhalení. Varvaru pomluví a Syčichu napadne fyzicky. Zaplatí cikánům, aby ji odklidili. Zabalujev dostane první z Benkendorfových dopisů a neprodleně se vypraví do Petrohradu. Před shromážděnou carskou rodinou denuncuje Annu jako bývalou nevolnici. Modestovič si počká na Korfa u něj doma, ukradne mu peníze a chce ho zastřelit. Korf ho v poslední chvíli přemůže. Petr ukáže Polině portrét své matky. Polina pochopí, kdo je skutečná Anastázie.

 

123.

Petr chce hned po Andrejově pohřbu Polinu adoptovat a změnit závěť v její prospěch. Tento fakt je stále předmětem hádek s Dolgorukou. K uklidnění dochází, když se Dolgoruká doví, že budou mít od Andreje vnouče, na které chce Petr přepsat větší část dědictví. Petr ukáže Polině obrázek své matky, která zemřela velmi mladá tragickou smrtí. Polině je nevolno, neboť podle podoby pozná, kdo je skutečná Anastázie. Repnin s Lízou se snaží objasnit Andrejovu smrt, vědí, že Vladimír je nevinen. Všechny okolnosti svědčí o tom, že na vině je Dolgoruká. Když s ní Líza o tom hovoří, Dolgoruká svalí vinu na Petra. Anna je za zamlčení svého původu vykázána z paláce. Odchází žít do Korfova domu v Petrohradě. Alexandr se jí snaží hájit a dojde k roztržce s panovníkem. Anně hrozí nebezpečí ze strany Benkendorfa, který se tak mstí za následníkovo přezíravé chování k němu. Korf uteče z vězení, aby mohl Annu chránit. Vrací se na panství, kde jej ohrožuje Modestovič. Korf ho zneškodní. Do domu přichází Nataša, Repnin a vzápětí i policejní náčelník, který chce Korfa odvést. Repnin i Nataša Korfovi pomohou. Korf žádá Natašu o pomoc ve věci Anny. Modestovič zahlédne, jak se Soňa a Nikita líbají. Hrozí Soně, že to poví otci. Ta ze strachu o jeho zdraví informuje Modestoviče na jeho přání o tom, jak se věci mají s adopcí Poliny a s následným získáním dědictví. Modestovič s ním počítá na koupi domku v Kuronsku a Polina by mu k tomu měla pomoci.

 

124.

Alexandr hodlá navštívit Annu v Korfově domě a pomoci jí zařídit si nový život. Z tohoto důvodu pokračuje roztržka mezi ním a panovníkem. Než se tak stane, do paláce přijíždí Nataša, aby požádala Alexandra o pomoc Vladimírovi a aby zařídila Vladimírovo setkání s Annou. Panovnice jí sdělí, že Anna již v paláci není. Alexandr jí poradí, kde Annu hledat a slibuje, že je obě brzy navštíví.Anna přichází za Obolenským a prosí jej o práci v divadle. Obolenskij jí na Benkendorfův příkaz odmítne. Repnin vzbudí u Dolgoruké dojem, že je přesvědčen o Korfově vině, aby mohli snadněji s Lízou Dolgorukou usvědčit. Korf se skrývá v laciné pivnici, kde ho vyprovokují ke rvačce Pisarev a Šubin. Modestovič stále naléhá na Polinu, slibuje jí lásku a péči, jen aby získal slibované dědictví. Také stále vydírá Soňu. Nikita mu v tom chce zabránit. Polina je poštve proti sobě a Modestovič chce Nikitu zastřelit. Do místnosti přichází Petr. Anna píše Alexandrovi dopis na rozloučenou. Chce odjet do Francie. Do jejího domu přichází Benkendorfův agent Zabalujev a pod záminkou omluvy za to, že odhalil před dvorem její původ, sebere Anně dopis a donutí ji, aby s ním odjela.

 

125.

Alexandr vede spor se svým otcem ohledně Anny, kterou panovník kvůli jejímu původu vyhnal z paláce a zakáže mu, aby se s ní stýkal. Na panství u Dolgorukových dochází ke střetu mezi Petrem Michajlovičem a Soňou, na kterou Polina vyzradí, že se líbala s Nikitou. Petr Michajlovič chce Soňu vyhnat z domova, adoptovat Polinu a ve své závěti jí všechno odkázat. Líza s Rjepninem se snaží přiměl kněžnu Dolgorukovou, aby se přiznala k tomu, že nabila pistoli, kterou byl zastřelen Andrej. Používají k tomu jednoduchý trik – kněžna neustále nachází pistoli na nejneuvěřitelnějších místech, přičemž ostatní se tváří, že nic nevidí. Korf, kterého po smrti Andreje zatkli, uteče z vězení a vydává se hledat Annu. Zabalujev se jí snaží zbavit a zavře ji do sklepa pronajatého domu. Ještě předtím Anna stihne poslat vzkaz Alexandrovi, který jej Korfovi předá a společně i s Natašou ji hledají, zatím bezvýsledně. Soňa hledá pomoc nejdříve u matky a nakonec u Lízy, která jí vysloví podporu a vysvětlí jí, jak došlo k Andrejově smrti. Nakonec jsme ještě svědky toho, jak Zabalujev platí nájemné majitelce domu, který si pronajal, a v kterém uvěznil Annu.

 

126.

V domě Dolgorukových se chystají na pohřeb Andreje. Soňa se stále bojí svého otce, Líza jí prozradí, že Andrejovu smrt zavinila matka. Kněžna Dolgoruková opět najde pistoli – tentokrát pod přehozem, který jí upadne. Nyní i Taťána přistoupí na Lízinu hru a tvrdí, že žádnou pistoli nevidí. Polina si prohlíží portrét babičky Anastázie a opět z Petra Michajloviče vymámí slib, že ji adoptuje a odkáže své jmění. Syčicha se ocitne v jednom z cikánských vozů a vyptává se Rady, jak se tam ocitla. Žádá Radu, aby ji rozvázala a osvobodila a slibuje, že jí pomůže pomstít smrt jejího bratra. Korf s Natašou a Alexandrem ve svém domě Annu nenajde. Alexandr povolal Benkendorfa, kterého donutí, aby prozradil, kde je Zabalujev. Když se Korf dozví, že si pronajal dům, hned se tam vydá, protože tuší, že Anna bude ukrytá tam. Zabalujev je ještě v domě a Korfovi nechce nic prozradit. Teprve když dorazí Alexandr a nechá Zabalujeva zatknout, objevuje se naděje, že se Anna najde. Korf se však bojí, že než se Zabalujev u výslechu přizná, může být pozdě. Nakonec zaslechne podivný zvuk za skříní, která stojí v chodbě, odstaví ji a nalezne dveře do sklepa, kde je Anna vězněna. Podaří se mu ji zachránit. V kostele probíhá smuteční obřad. Během modlitby kněžnu přemohou výčitky svědomí a zdá se jí, jak se Andrej v rakvi posadí a ptá se, proč ho zabila. Odpovídá mu tak, že ji ostatní slyší a nakonec vyjde najevo, že smrtí Andreje je skutečně vinna ona.

 

127.

Korf vysvětluje Anně, že utekl z vězení, kam se bude muset vrátit. Nešťastná Anna je rozhodnuta jít s ním, protože bez něho nechce žít. Na cestě zimní krajinou potkávají Soňu, která neví kudy, kam a která jim vyloží, co se v jejich rodině odehrálo. Korf se tedy dozvídá, že vyšla najevo pravda o Andrejově smrti a že už mu nic nehrozí. Všichni se vypraví na panství Dolgorukových. Tam mezitím pokračuje roztržka Petra Michajloviče s Lízou a chystá se adopce Poliny. Přijíždí soudce, který má pozměnit Petrovu závěť a ztvrdit adopci. Najednou se ve dveřích objevuje Anna s Korfem a se Soňou. Anna se snaží Petra Michajloviče přesvědčit, aby tento krok nedělal. V carském paláci se setkává carevna s Natašou a snaží s jí rozmluvit její plán zůstat u dvora a být poblíž careviči, kterého miluje, ale kterého nemůže nikdy získat. Přichází i Alexandr, hovoří s Natašou a o oběma jim je jasné, že jejich láska zůstane nenaplněna. Zabalujev ve vězení se přiznává a prosí o milost, všechnu vinu svaluje na Polinu, která ho k únosu Anny navedla. U Dolgorukových se objeví také Syčicha s cikánkou Radou. Syčicha podpoří Annu při rozhovoru s Petrem Michajlovičem a nakonec prozradí, že jeho pravou dcerou je Anna. Vylíčí celou pohnutou historii rodu Dolgorukových, který kdysi jedna stará cikánka proklela. Dozvídáme se také, jak to bylo s Petrem a Marfou i to, jak se stalo, že Anna nakonec vyrůstala jako schovanka u barona Korfa. Polina si uvědomuje, že prohrála a odchází. Cestou ještě potkává Modestoviče a znovu prokazuje, jak je zlá a chamtivá. Má v plánu odejít do Petrohradu a stát se herečkou. Celý příběh šťastně končí, postupně se ukazují jednotlivé postavy, a jak to s nimi dopadlo: Olga se vrací do Polska, Zabalujev i Maria Alexevna jsou ve vězení, Marfa je ve vězení, kde ji navštěvuje její hledaná dcera Anna, Nikita odchází, Modestovič je vyhozen z panství, Polina zůstává služkou u divadla, Mari se vrací, aby se vdala za Alexandra, a následují dvě svatby: Anna si bere milovaného Vladimíra a Líza se vdává za Rjepnina. FIN.